آغاز روند تاخله کرکانان راس Is Nihadhai Diplomatic der Ukrain


آغاز روند تاخله کرکانان راس Is Nihadhai Diplomatic der Ukrain

و از روسیه خارج از کشور مانند آغاز، روند تخله، کارکنان این کاشور، دارحمه، نیهاهای دیپلماتیک، خود در اوکراین، خبر داد بازدید کرد.


به گاسارچ ایلنا به تاس گزارش داده و از روسیه خارج از کشور، امروز – چهارشنبه – رسانه های کردی، که روند تخله، کارکنان تمیمی، ستاد دیپلماتیک، خود در اوکراین، آغاز، کرد آست.


و از روسیه در خارج بازدید کرد، پچتر، یک غلاف رهبری روسی، با چشم انداز پوشک به عنوان جان مردم، و گنجاندن آرزو داشتم که طرحی بود با تخلیه خیابان Karkanan Namayandji Hai Diplomatic der Ukrain garfa.


کجاست وزارت رز قده، دار بیانی، رسانه کردی، شواهد وجود تهدید در چشم جان و امنی کارمندان کجاست؟انتهای پیام/