آمریکا مقصر وخامت اوضاع لبنان است


آمریکا مقصر وخامت اوضاع لبنان است

معاون وزیر امور خارجه و مدیرکل غرب آسیا و شمال آفریقا تایید کرد: آمریکا با حمایت از رژیم آپارتاید صهیونیستی و دخالت در کشورهای منطقه، موقعیت آنها را در آنها از جمله لبنان بدتر کرده است.


به گزارش ایلنا، محمدصادق فضلی در واکنش به بیانیه کاخ سفید درباره لبنان و گسترش وضعیت فوق العاده در این کشور در حساب توئیتری خود نوشت: آمریکا با حمایت از رژیم آپارتاید صهیونیستی و اعزام الف- به داخل کشورها. منطقه، اوضاع را در آنها از جمله لبنان بدتر کرد


با طرح این سوال که بیانیه کاخ سفید چه کمکی به لبنان می کند؟ وی گفت: از حمایت از مهاجمان و غارت منابع زمینی و دریایی لبنان دست بردارید.


معاون وزیر امور خارجه و مدیرکل غرب آسیا و شمال آفریقا ادامه داد: در کنار کشور شریف و باثبات لبنان در برابر خشونت خواهیم ایستاد.


انتهای پیام/