اتحادیه اروپا ۲۱ نمایندگی هواپیمایی روسی را به این ممنوعیت فراهم می کند


اتحادیه اروپا 21 شرکت هواپیمایی روسی را به این ممنوعیت اضافه می کند

کمیسیون بار اروپا ۲۱ نمایندگی هواپیمایی روسی را به لیست ردیابی ها اثیری ممنوعه در بلوک ۲۷ ملت اضافه کرده است.


در امروز دوشنبه، نهاد اجرایی اتحادیه اروپا ادعا کرد کدام ممکن است اتحادیه اروپا ۲۱ نمایندگی هواپیمایی روسی را به فهرست ردیابی ها اثیری ممنوعه در بلوک ۲۷ کشوری اضافه کرده است از استانداردهای امنیت در سراسر جهان را رعایت نمی کنند.

آدینا ولیان، کمیسر هوانوردی فدرال اتحادیه اروپا اظهار داشت کدام ممکن است آژانس هوانوردی فدرال روسیه به ردیابی ها اثیری روسیه اجازه داده {است تا} یک دسته کامل هواپیمای خارجی را با بیرون شهادت دادن حرفه ای بودن به کار گیرند.

او اظهار داشت کدام ممکن است ردیابی ها اثیری روسیه عمداً این کار را در نقض استانداردهای امنیت بین‌المللی انجام داده‌اند. این می تواند یک شبح بلافاصله امنیت است.

وی افزود کدام ممکن است انتخاب برای ممنوعیت ردیابی ها اثیری دارای گواهینامه روسیه، اجتناب کرده اند جمله آئروفلوت، مجازات عکس علیه مسکو {به دلیل} تهاجم این ملت به اوکراین نیست، اما علاوه بر این تنها به توضیحات امنیت فنی است.

کمیسیون اظهار داشت کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند اضافه شدن ۲۱ نمایندگی هواپیمایی روسی، لیست سیاه اتحادیه اروپا اجتناب کرده اند ردیابی ها اثیری ممنوعه اجتناب کرده اند آسمان اتحادیه اروپا اکنون برای ادغام کردن ۱۱۷ نمایندگی است.


انتهای پیام/