اجرای شگفت انگیز واشهر در سه ماه


اجرای شگفت انگیز واشهر در سه ماه

پس از گزارش عالی سال مالی ۱۴۰۰، وشهر در سه ماهه عملکرد قابل توجهی را به ثبت رساند و به ازای هر سهم ۵۹ تومان سود شناسایی کرد که ۴۳ تومان آن در حال کار بود و نسبت P/E هیئت مدیره به ۲.۶ رسید.


به گزارش ایلنا، واشر پس از گزارش عالی سال مالی ۱۴۰۰ عملکرد قابل توجهی را در سه ماهه به ثبت رساند و به ازای هر سهم ۵۹ تومان سود شناسایی کرد که ۴۳ تومان آن در حال کار بود و نسبت P/E به تابلو ۲.۶ رسید. .


بانک شهر در سه ماهه اول امسال ۳۷ میلیارد تومان سود ناشی از منابع و سرمایه گذاری داشته که در سال مالی ۱۴۰۰ ۸۸۴ میلیارد تومان زیان داشته است.


این بانک در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۸۷۶ میلیارد درآمد خالص داشته که در سه ماهه ثابت بوده و به رقم ۵۸۱ میلیارد رسیده که نسبت به مدت مشابه ۹۲ درصد رشد داشته است.


این شرکت در سه ماهه ۹۱۱ میلیارد سود خالص شناسایی کرده است که نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل ۳۵۹ درصد رشد داشته است.


انتهای پیام/