احیای حدود ۱۷۰۰ هکتار اجتناب کرده اند باغات چای گیلان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مازندران در سال قبلی


احیای حدود 1700 هکتار از باغات چای گیلان و مازندران در سال گذشته

رئیس گروه چای ملت اجتناب کرده اند احیای حدود ۱۷۰۰ هکتار اجتناب کرده اند باغات چای گیلان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مازندران در سال قبلی خبر داد.


به گزارش خبرگزاری ایلنا، حبیب جهناز با ردیابی به اینکه سال قبلی برای اولین بار یارانه عالی میلیارد تومانی نهال به گروه چای ملت صنوبر شد، اظهار داشت: ملت متخصصان صنعت چای ملت با کمک صندوق حمایت اجتناب کرده اند رشد چای، توانست گام های موثری در جهت افزایش ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل نشاط در بین چایکاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید صاحبان صنایع بردارد.


وی شکسته نشده داد: بازگشت چایکاران به حیاط پشتی های رها شده چای را انتخاب کنید و انتخاب کنید احیای باغات فرسوده، بازگشت ۷ واحد ساخت چای پس اجتناب کرده اند ۲۰ سال به چرخه ساخت اجتناب کرده اند دستاوردهای گروه چای در ملت در سال قبلی بود.

رئیس گروه چای ملت با ردیابی به اینکه در سال قبلی حدود عالی هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۰۰ هکتار اجتناب کرده اند باغات چای در استان های گیلان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مازندران بهسازی، احیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاشت شد، اظهار داشت: احیای باغات در سه سال قبلی باعث افزایش ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل اشتغال ایمن در استان تبدیل می شود. قلمرو در سال های بلند مدت نیز اجتناب کرده اند خروج فارکس جلوگیری خواهد کرد.

جهانساز تصریح کرد: این امر موجب افزایش درآمد صاحبان صنعت چای را انتخاب کنید و انتخاب کنید چایکاران تبدیل می شود کدام ممکن است امیدواریم با اجرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکسته نشده این الگو را انتخاب کنید و انتخاب کنید احیای ۶۰۰۰ هکتار اجتناب کرده اند باغات رها شده گام های موثری در جهت افزایش این محصول برداریم. اضافه.


انتهای پیام/