ادارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه ها باید اجتناب کرده اند نوآوران حمایت کنند


ادارات و سازمان ها باید از نوآوران حمایت کنند

وی اظهار داشت: شخصاً اجتناب کرده اند نوآوری فرآیندها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسهیل موقعیت نمایندگی های اطلاعات بنیان در اقتصاد حمایت می کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجازه نمی دهم فعالان اطلاعات در پیچیدگی های اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازمانی گرفتار شوند.


به گزارش خبرگزاری ایلنا، سیدابراهیم رئیسی در یکپارچه این سیستم های بازدید شخصی به خراسان رضوی در دیدار با فعالان آگاه اطراف زیست این استان اظهار داشت: معتقدیم آنچه رئیس معظم انقلاب شناخته شده به عنوان مانترا گفتن می کنند، انتقادی است. خواستن به ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به معنای واقعی کلمه هستند اصل کار برای همه.»


رئیس جمهور بر اهمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید موقعیت محوری ساخت در اقتصاد ملت تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: رفع معضل بیکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدست آوردن به اقتصاد مقاومتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقلال مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عزت سراسری در گرو رشد ساخت است.


وی خاطرنشان کرد: در سال قبلی هدف اصلی شعله سال بر تعمیر سبدها ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند ساخت در تمامی چشم اندازها بود. امسال صحبت اجتناب کرده اند اینجا است کدام ممکن است تحمیل حرفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفع معضل بیکاری در گرو رشد ساخت است.


رئیسی وفاداری مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش آسیب پذیری اقتصاد به سمت شوک های خارجی را در گرو رشد ساخت اطلاعات بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمن دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: اقتصاد سراسری ما باید محکم را انتخاب کنید و انتخاب کنید با وفاداری باشد تا تکانه ها باعث تحمیل بافت بی ثباتی در فعالان مالی نشود. توانمندی های زیادی در ملت موجود است کدام ممکن است در صورت استفاده دقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید با تاکید بر اطلاعات، متنوع اجتناب کرده اند سبدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات برطرف تبدیل می شود.


رئیس جمهور در یکپارچه سخنان شخصی به رهنمودها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا های مطرح شده اجتناب کرده اند سوی مردمان ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر تلاش مقامات برای پیگیری موضوعات مطرح شده تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: مقامات باید پاسخگو باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالبات نمایندگی ها را دیر یا زود تیز کردن تنبل. این امر در واقع شفاهی نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید فعالان مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی های اطلاعات بنیان باید در حرکت بافت کنند کدام ممکن است مقامات خوشایند است با آنها برخورد تنبل.


وی علاوه بر این بر لزوم حمایت حقوقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرایی اجتناب کرده اند بنگاه های اطلاعات بنیان تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: نباید اجازه داد فعالان مالی به طور قابل توجهی بنگاه های اطلاعات بنیان در دام پیچیدگی های اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارتی گرفتار شوند. به لطف فرمایش مقام معظم مدیریت باید تحولی {در این} زمینه تحمیل شود.


رئیس جمهور با ردیابی به تغییر آفرین بودن مقامات از ما، تغییر اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تغییر استراتژی را گام اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوم در بدست آوردن به رویکرد تغییر آفرین عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصریح کرد: این تغییر فرآیندی باید کار نمایندگی ها را تسهیل تنبل. تسهیل در صدور مجوز را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصیص فضای صحیح برای بنگاه های اطلاعات بنیان عالی الزام صحیح است کدام ممکن است نباید مانعی برای ورزش های اطلاعات بنیان باشد.


رئیسی بر لزوم استفاده اجتناب کرده اند اموال بکر تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرزو کرد پیگیری استاندار خراسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر استانداران {در این} خصوص شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد: بهتر از، مشروع ترین، تمیزتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیباترین استفاده اجتناب کرده اند اموال دولتی استفاده مولد است. اجتناب کرده اند دستورالعمل از بین بردن اموال مازاد برای ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند اموال مازاد در جاده ساخت بیشترین استفاده را ببرید.


رئیس‌جمهور با دقیق اینکه بنگاه‌های تولیدی اطلاعات‌بنیان تحمیل اشتغال می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌توانند به استقلال مالی ملت کمک شایانی کنند، اظهار داشت: واگذاری تعهد‌ها توسط تجهیزات‌های دولتی به نمایندگی‌های اطلاعات‌بنیان حقی است.


وی با ردیابی به ورزش های شخصی در استان های مختلف اجتناب کرده اند جمله خراسان رضوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده برای استفاده اجتناب کرده اند توان نخبگان، افزود: تخصص کرده ام کدام ممکن است در استان ها نخبگان زیادی داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلا اینطور نیست کدام ممکن است همه عامل ساده در وسط آموزش داده شود. در همین خراسان رضوی بنده می‌دانم کدام ممکن است شاید اجتناب کرده اند تذکر مدیریت، این سیستم‌ریزی، آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیلی موضوعات تولید دیگری در ملت بی‌نظیر باشد.


رئیس جمهور اظهار داشت: اگر می خواهیم نمایندگی های اطلاعات بنیان ایجاد کنند، ابتدا باید فرآیندها اصلاح شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه ها اجتناب کرده اند نوآوران حمایت کنند. مدیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذینفعان در همه گروه ها باید فرآیندها را تجزیه و تحلیل کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحت هیچ شرایطی نسبت به این فرآیندها بی انصافی نداشته باشند.


وی با تاکید بر اینکه محور تغییر در مقامات عدالت است، اظهار داشت: لازمه عدالت تخصیص عادلانه بودجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید چشم اندازها است. ما در بودجه ۱۴۰۱ مقدمه عدالت را گذاشتیم. بر همین مقدمه، آمایش سرزمین را سرلوحه کار شخصی قرار داده ایم. در صورت نقص در سند اداره پایین باید این نقص اصلاح شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سند باقی نماند. مبنای تخصیص چشم اندازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصیص بودجه عادلانه باید سند کاربری اراضی باشد.


رئیس‌جمهور تصریح کرد: در برخی استان‌ها مشابه با خراسان رضوی پارک‌های آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری متنوع موجود است کدام ممکن است باید دارای مرکزی {در این} زمینه باشد تا سازوکاری در نوع مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکاناتی تحمیل شود کدام ممکن است بتوان آن را توسل به را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصیص عادلانه کرد. صندوق نوآوری باید اجتناب کرده اند نمایندگی های اطلاعات بنیان حمایت تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید این امکان در سال جاری افزایش خواهد یافت.


رئیسی با ردیابی به ارتباط تنگاتنگ نمایندگی های اطلاعات بنیان با شهرهای تجاری، اظهار داشت: با فضاسازی در بخش های مختلف به کودکان آسیبی نمی زنیم، در واقع کودکان باید آستانه تحمل را نیز بالا ببرند.


رئیس جمهور با تاکید بر اینکه هدف مقامات حمایت اجتناب کرده اند ورزش های دانشی برای اجرای منویات مقام معظم مدیریت است، افزود: با اشاره به این همه توانمندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخبگان در خراسان رضوی نباید شاهد بیکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید فقر {در این} استان باشیم. مشکلی کدام ممکن است با آسانسور ورزش اشخاص حقیقی تکیه کن به اطلاعات قابل رفع نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات {در این} زمینه حمایت های اجباری را خواهد گرفت.


وی افزود: ما باید عالی این سیستم جدید داشته باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدم های محکم تری برداریم. برخلاف افرادی که اجتناب کرده اند ناامیدی نفس می کشند، ما به بلند مدت ملت امید زیادی داریم.


انتهای پیام/