ادای احترام طالبان به دانشگاه جهانی در رسمیت شانخته شد


ادای احترام طالبان به دانشگاه جهانی در رسمیت شانخته شد

کتاب سیاسی طالبان با بیان وضعیت خود و جایگاه نقش افغانستان، قبل از اثبات شدت اوضاع، نقش طالبان به آن نسبت داده شده است.


به گذرش ایلنا به عنوان اسپوتنیک گزارش شده است، یکی از اعضای دفتر سیاسی طالبان، بیانیه اینک، و وضعیت نقش افغانستان، نقش طالبان قبل از اثبات شدت آزمایش به او نسبت داده شده است. و بار توسط راسمیت باشانساد دانشگاه جهانی خواست تا طالبان را تنزل داده است.


«سهیل شاهین» یکی از اعضای کتاب سیاسی طالبان، فقر و وضعیت انسانی افغانستان را از بین برده است، زیرا یک کشور سابق وجود دارد که در آن یک دولت وجود دارد و این میراث سلف او است.


وای افزود: «انچه جهان خواستیم، طرد حرام آن به نظر محقق اردن، خواست افغانی هایش».


سهیل شاهین، دولت طالبان، فدرالیسم اروپا، شناخت دادا، وضعیت کنونی افغانستان، نقش او را قبل از ماشین باتر و مسیر راه آینده و جای برایی، یک مقایسه مقام گزثه و حضور ناردار.


شاهین دوباره با دانشگاه جهانی خواست دولت طالبان رجوع کنید به راسمیت باشناسند.انتهای پیام/