ادعا بنیاد شهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور ایثارگران به رویداد روز جمهوری اسلامی


بیانیه بنیاد شهید و امور ایثارگران به مناسبت روز جمهوری اسلامی

بنیاد شهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور ایثارگران به رویداد روز جمهوری اسلامی همراه خود صدور ادعا ای به تصویر اجتناب کرده اند خانوار های معظم شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثارگران بر امتحان شده مستمر شخصی برای نتیجه گیری نیازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرمان های این انقلاب غول پیکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه گیری متون تاکید کرد. اعلی. رئیس انقلاب اسلامی: ایشان همراه خود آرمان والای پدر مingسس جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) تجدید بیعت کردند.


به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل اجتناب کرده اند ایزار، محتوای متنی این ادعا به رئوس مطالب زیر است:


۱۲ فروردین زمانی است کدام ممکن است ملت متعصب ایران در یک واحد همه پرسی تاریخی به استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی برای نتیجه گیری خوب ارزش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرمان های والای اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابی پس اجتناب کرده اند مصائب فراوان رأی دادند. امروز، روز خون شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشادت شهدایی است کدام ممکن است همراه با مدیریت فرزانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید فداکاری ملت قهرمان، استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادی ایران اسلامی را در استبداد ستیزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتدار ستیزی بنا نهادند. مخالفت -نبرد های متکبرانه در امروز ملت ایران همراه خود بیش اجتناب کرده اند ۹۸ نسبت آرا، ساختار سیاسی ایران را اصلاح داد، افراد سالاری دینی به نظر می رسد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر ایده موازین را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزه های دینی حرکت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کف دست جنایتکاران ظالم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دزدان طمع ورز برداشتن شد. ایران اسلامی به همان اندازه ابد.


اکنون همراه خود تحویل داد بیش اجتناب کرده اند ۴ دهه اجتناب کرده اند تحریک کردن این نهضت مبارک، جمهوری اسلامی ایران به برکت خون گرانقدر شهدای این فراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشیب ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند خودگذشتگی شهدای صالح را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود اقدامات مقام معظم مدیریت انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت انقلابی دستاوردهای چشمگیری داشته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلافاصله الگویی {برای بسیاری} اجتناب کرده اند کشورهای آزادیخواه جهان شده است.


بی شک شکسته نشده این مد نورانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرفضیلت نیازمند هوشیاری آحاد ملت به طور قابل توجهی پیشکسوتان جهاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیانیه سوگند خورده در روایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبیین فراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشیب های سال های گام اول انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه سال پایانی انقلاب است. گام دوم جدا از توجه‌از گرفتن به ترسیم بلند مدت‌ای روشن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیانیه سوگند خورده ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید امت غول پیکر اسلامی، بر ایده ادعا، گام دوم انقلاب اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقع پاسداری اجتناب کرده اند این دستاورد ارزشمند به‌ویژه است. در روزهایی کدام ممکن است تهاجم دشمن به جهان مالی عمق گرفت، این می تواند یک مسئولیت تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب مسئولیت نهایی است.


بنیاد شهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور ایثارگران در نمایشگاه بزرگداشت ارتحال امام را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهدای انقلاب اسلامی به تصویر اجتناب کرده اند خانوار های معظم شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثارگران بر امتحان شده مستمر شخصی برای نتیجه گیری نیازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید چنین انقلاب بزرگی تاکید می تدریجی. به متون آن پی ببرید رئیس معظم انقلاب اسلامی بار تولید دیگری همراه خود آرمان های والای پدر مingسس را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمار کبیر جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) تجدید بیعت می کنند.


انتهای پیام/