اسکوچیچ سرمربیگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزبانی گروه سراسری ایران در قطر را محدوده کرد


    اسکوچیچ سرمربیگری و میزبانی تیم ملی ایران در قطر را انتخاب کرد

اعضای کادر فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرایی گروه سراسری محل ورزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید سکونت این گروه در جام جهانی قطر را محدوده کردند.


به گزارش خبرگزاری ایلنا، دراگان اسکوچیچ سرمربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمید استلی سرمربی گروه سراسری در لحظه اجتناب کرده اند تعدادی از اردو را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراحتگاه دوحه بازدید کردند تا بومی را برای ورزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسکان گروه سراسری در جام جهانی محدوده کنند.


در پایان یکی اجتناب کرده اند کمپ های آموزشی مجهز، نرسیده به استراحتگاه محدوده شد.انتهای پیام/