اعضای آمریکا ۱۲، حیات نماینده، روسیه، دکتر سازمان، مله، به کارگردانی کرد


اعضای آمریکا 12، حیات نماینده، روسیه، دکتر سازمان، مله، به کارگردانی کرد

آمریکا ۱۲ عضو هیئت نامیاندقی روسیه دکتر سازمان مل یونایتد رااز خاک خود به کارگردانی کرد.


به گزارش، ایلنا، گزارش خبزاری، فرانسه، آمریکا، ۱۲ عضو حیات نعمتی روسیه، دکتر سازمان، یونایتد میلز، راز خاک خود، به کارگردانی کرد.


«واسیلی نبنزیا» نامایندا دائمی روسی، دار سازمان، مل، رسانه کردی، کی عین، ۱۲ نفر تا هفتم، مارس، بری، ترک خاک، آمریکا، فرصت درند.

و بدون اشاره به ذرات درخت هلو طرح با عنوان “خبری باد” یاد کرد کجاست.

حیات نامایندگی، روسیه، دار سازمان، ۱۰۰ عضو، درد.انتهای پیام/