افراد دیگر هستند و ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان امسال هستند


افراد دیگر هستند و 45 هزار و 500 تومان امسال هستند

برخی دیگر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان سال نقدی در ساعت ۲۴ (پنج شنبه) به حساب سربرستان خانوار و آریز میچود می پردازند.


به گزارش ایلنا کجایی سی و سومین صحنه پرداخت یارانه نقدی از سال ۱۳۸۹ شماره بار دیگر با هامان شماره تکراری ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه بگیران و آریز خواهان شید.


جمعیت یارانه ایران با ۷۸ میلیون نفر و پردخت یارانه در ماه با ۳۰۰۰ میلیارد تومان و سالانه تا ۷۴ میلیون نفر و پردخت یارانه در حر ماه با مرز ۳۰۰۰ میلیارد تومان و سالنا تا ۴.۲ میلیارد یارد در بری دولت حزینه مرز مشترک دارد. .


انتهای پیام/