امدایا فهمماکاری بنیاد شهید و عمور اثارگران در مؤسسه شهدای عراق


امدایا فهمماکاری بنیاد شهید و عمور اثارگران در مؤسسه شهدای عراق

تحفنامه همکاری مشترک میان بنیاد شهید و عمور اثارگران جمهوری اسلامی ایران با شاهدایی عراق، بغداد، رز ساشنبه ۱۰ اسفند آب با امضای رسید.


با گازارش ایلنا با انتقال نوع دوستی، نام همکاری مشترک مایان بنیاد شهید و عامور اثارگران توسط مؤسسه شهدای عراق، با حضور سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد مصور شهید شهید النشید بغداد به بالا کشیدند.


محل تفاهم تصمیم ایالت آوسون تاسیس شرکت مشترک اقتصادی و صنعتی شهر دانشگاه مردم دانشگاه. به عنوان یک تصمیم، درک نام همچین، تبادل اساتید دانشگاه و بهره مندی از تجربیات که از دانشگاه، عراق و ایران است، کجاست؟


از دگر بنده منبع سازگاری با مبادله صفرهای، زیارت خانواده های شهدا، ایثارگران و جانبازان با آستانه های بالا، تأسیس کارخانهای مشترک، فراورده، غدایی، و صنعت در هر دو کشور ک درامضایی قدر. آنه پهادی.


یک حزب عراقی، مانند ایران، نز، خواست، در زمین، ساکت شاهرخایی، مسکونی، در عراق، از نظر نهاد شهدا و جانبازان، راه پای کانادا کجاست و تفاهم توافق کجاست. کشش مفصل کرگروه به نظر افراد مختلف که اهل خط هستند.


همکار حضار و رئیس بنیاد شهید و عمور اثارگران در مراسم آیین فهنامه هدیه: درآغاز یه نو همکاری هستم و عمیدواریم با آگرا عین فهانامه زمین های همکاری دومینه ها م اشرم اشرم.


عبدالله النائلی، رئیس بنیاد هدیه شهدا نز: فحانماما با بنیاد شهید و امور ایثارگران به نظر آنچه مهم است برای دولت عراق، خواستار گشترش همکاریا دین زمین، زیرا شهدا و ایثارگران درکار یار. -eie-شرارکار.


دکتر امیرحسین قاضی زاده هاشمی دریک سند رسمی سفر است و با آن همتای ایرکاش را به بغداد دعوت کردم که کرد مسافرتی است. سفر چهار روضه قرار استوی کجاست با مقام رسمی و مراجع سنت و علمای نیز ددار و گفتوگو کند.


انتهای پیام/