امسال ۱۰۰۰۰ مگاوات عدم تعادل انرژی الکتریکی داریم / پیوستن به جامعه روسیه در جاری انجام است


امسال 10000 مگاوات عدم تعادل برق داریم / اتصال به شبکه روسیه در حال انجام است

معاون این سیستم ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور مالی وزیر انرژی اظهار داشت: این سیستم های متعددی در بخش صادرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید واردات در اصل کار داریم تا بتوانیم اجتناب کرده اند طریق کابل های زیردریایی به کشورهای محیط خلیج فارس متصل شویم.


مصطفی رجبی مشهدی در اظهار داشت وگو با خبرنگار مالی خبرگزاری ایلنا، دانستن درباره احتمال قطعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعی انرژی الکتریکی {در تابستان} را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمستان امسال اظهار داشت: تابستان سال قبلی کمیت ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلعیدن انرژی الکتریکی فوق العاده بیش از حد بود با این حال رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقاء ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازیابی نیروگاه های ساخت انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید از کیت جامعه انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت تقاضا در اصل کار {است تا} با همکاری مشترکین با حداقل محدودیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جامعه ایمن، فصل از گرما را سپری کنیم.


وی افزود: در فصل زمستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} محدودیت های سوختی کدام ممکن است اجتناب کرده اند سال ۱۳۹۹ وجود داشت، آزمایش هایی به پایان رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال ۱۴۰۰ شمسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید با کمک افرادی که در بار کالا به ما کمک کردند، حداقل {محدودیت ها} اعمال شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمستان را امتحان خواهیم کرد. سال ۱۴۰۱ با تجارب به انگشت آمده». را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری حاضر اقداماتی برای ذخیره سازی بنزین {انجام شده} {است تا} بتوانیم زمستان را با حداقل محدودیت پایین بالا بگذاریم.


سخنگوی صنعت انرژی الکتریکی اظهار داشت: ساختار های مدیریت تقاضا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخگویی به صدها کدام ممکن است با همکاری نمایندگی های dishing out را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی جهان ای تدوین شده است، اقداماتی است کدام ممکن است در برخی زمینه ها با همکاری مشترکان به طور قابل توجهی مشترکان غول پیکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در زمان پیک قابل کاهش است. ساعت به ساعات تولید دیگری منتقل کردن.


عدم تعادل ۱۰۰۰۰ مگاواتی در ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلعیدن انرژی الکتریکی؛ امسال


وی یکپارچه داد: در سال ۱۴۰۰ ۱۵ هزار مگاوات ضعیف انرژی الکتریکی داشتیم کدام ممکن است نسبت به سال ۱۴۰۱ ۶۰۰۰ نیروگاه ساختیم با این حال بدون در نظر گرفتن آن حداقل ۲ تا ۳ هزار مگاوات به انواع مشترکان جدید در بخش های خانگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاری اضافه شد. اجتناب کرده اند جامعه انرژی الکتریکی کدام ممکن است باید جبران شود.» در همین جاری، ادامه دارد خوب عدم تعادل موجود است کدام ممکن است باید بتوانیم ۱۰۰۰۰ مگاوات را اجتناب کرده اند طریق مدیریت سمت تقاضا جبران کنیم.


مخازن نیروگاه های آبی ۱۰ نسبت کمتر اجتناب کرده اند سال قبلی آب دارند


رجبی مشهدی با ردیابی به وضعیت نیروگاه های انرژی الکتریکی آبی اظهار داشت: در جاری حاضر مخازن نیروگاه های آبی نسبت به سال قبلی ۱۰ نسبت آب کمتری دارد کدام ممکن است در ۵۰ سال قبلی خشکسالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی سابقه {بوده است}، با این حال امتحان شده کرده ایم کدام ممکن است ذخیره سازی شود. آب از آنها موجود است. انرژی الکتریکی بیشتری ساخت می تدریجی. شرایطی را برای تابستان ۱۴۰۱ تحمیل تدریجی.


پیوستن به جامعه روسیه


وی علاوه بر این دانستن درباره احتمال افزایش واردات انرژی الکتریکی اظهار داشت: اقداماتی انجام داده ایم کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند آنها توسط دست اقدام است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکان تامین انرژی الکتریکی اجتناب کرده اند آذربایجان موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعاً خواستن به تمهیداتی برای پیوستن جامعه انرژی الکتریکی به روسیه موجود است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأسیسات آن {باید باشد}» از هر لحاظ جامعه های انرژی الکتریکی در جاری اجرا هستند. {در این} صورت، ایران ممکن است شناخته شده به عنوان خوب سطح ترانزیت انرژی الکتریکی اجتناب کرده اند کشورهایی کدام ممکن است مازاد انرژی الکتریکی دارند یا غیر مستقیم به خرید و فروش به کشورهای کنجکاوی مند به اکتسابی آن هستند، حرکت تدریجی.


ایران به گذرگاه انرژی الکتریکی تغییر شده است


توانیر، معاون این سیستم ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور مالی وزیر ملت اظهار داشت: ما این سیستم های متعددی را برای صادرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید واردات در اصل کار داریم کدام ممکن است اجتناب کرده اند جمله آنها می توان به امکان پیوستن به کشورهای عربی خلیج فارس اجتناب کرده اند طریق کابل های زیردریایی ردیابی کرد.


وی تاکید کرد: علاوه بر این مرزهای زمینی کدام ممکن است اکنون ارتباطات موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکان رفتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرور موجود است، می توانیم با کشورهای محیط خلیج فارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنوب ایران نیز انرژی الکتریکی تبادل کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباطات را با سایر کشورهای همسایه توسعه دهیم.


انتهای پیام/