انبساط ۴ درصدی خوردن انرژی الکتریکی در ملت


رشد چهار درصدی مصرف برق در کشور

سخنگوی صنعت انرژی الکتریکی اجتناب کرده اند افزایش ۴ درصدی خوردن انرژی الکتریکی اجتناب کرده اند ابتدای سال جاری به همان اندازه نوک ۱۳ فروردین در ملت خبر داد.


به گزارش خبرگزاری ایلنا، مصطفی رجبی مشهدی اجتناب کرده اند افزایش ۴ درصدی خوردن انرژی الکتریکی اجتناب کرده اند ابتدای سال جاری به همان اندازه نوک ۱۳ فروردین خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند خوردن ۱۰ میلیارد کیلووات ساعت انرژی الکتریکی اجتناب کرده اند ابتدای سال تاکنون خبر داد. . در استان های تهران، فارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید زنجان به همان اندازه ابتدای سال به همان اندازه ۱۳ فروردین گزارش شد. انبساط خوردن انرژی الکتریکی {در این} سه استان بیش اجتناب کرده اند ۱۰ نسبت {بوده است}.


وی همراه خود خاص اینکه افزایش خوردن انرژی الکتریکی در استان های همراه خود تردد اصولاً هر دو اقتصادی رخ داده است است، ذکر شد: در استان های کرمانشاه، سمنان، سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان کمترین انبساط خوردن انرژی الکتریکی به گزارش رسیده است.

سخنگوی صنعت انرژی الکتریکی شکسته نشده داد: همراه خود افزایش دمای هوا به همان اندازه اواسط هفته، الگو خوردن انرژی الکتریکی نیز افزایش خواهد یافت; در واقع در جاری حاضر مشکلی برای ساخت انرژی الکتریکی {وجود ندارد}، با این حال همراه خود این وجود مشترکان باید در میزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نحوه خوردن انرژی الکتریکی دقت کنند.

رجبی مشهدی همراه خود خاص اینکه همراه خود کاهش دمای هوا در جریان هفته بلند مدت الگو خوردن مقیاس را کاهش می دهد، تصریح کرد: در هفته بلند مدت پیک خوردن باید به ۴۲ هزار مگاوات در در یک روز واحد برسد کدام ممکن است در واقع همراه خود بازگشایی مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشت ساعت کاری شناخته شده به عنوان ایجاد عروق کرونر در کل روز.


انتهای پیام/