انتصابات پزشکی قانونی در استان تهران


انتصابات پزشکی قانونی در استان تهران

طی احکامی به صورت جداگانه روسای کمیته های پزشکی شرق، جنوب، وسط، فرامین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بکدشت منصوب شدند.


به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل اجتناب کرده اند روابط نهایی استان تهران، در احکام به صورت جداگانه ای اجتناب کرده اند سوی مهدی فروزش مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران، محمد عاشوری رئیس اداره کمیته های پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دکتر سیروس حسنی شناخته شده به عنوان رئیس پزشکی قانونی استان تهران بخش در استان تهران شرق تهران، دکتر ابوالفضل عکس ولتایی شناخته شده به عنوان رئیس گروه پزشکی قانونی قلمرو مرکزی تهران، دکتر علیرضا محقق، رئیس اداره پزشکی قانونی جنوب تهران، احمد داود، رئیس گروه پزشکی قانونی استان باکدشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دکتر مینا، سادات کیانی شناخته شده به عنوان رئیس اداره حقوقی پزشکی شهرستان ورامین منصوب شد.


انتهای پیام/