انتصاب معاون اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود گروه سنجش


انتصاب معاون اداری و توسعه سازمان سنجش

اکبری معاون بهبود اجرایی گروه سنجش ملت شد.


به گزارش ایلنا، با تصمیم رئیس گروه سنجش ملت، معاون بهبود اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها انسانی این گروه منصوب شد.


در تصمیم علی جاویدانا رئیس گروه سنجش ملت آمده است: پیش بینی {می رود} در گام دوم انقلاب اسلامی در راستای جایگاه تحت سلطه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشریح وظایف مصوب گروه، با منصفانه فناورانه حرکت تنبل. را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویکرد تغییر آفرین برای افزایش {بهره وری} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثربخشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر نقشه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانش محل قرارگیری می خواست مقامات.


انتهای پیام/