اولین صندوق درمنی حامی کارگران و خانوادهای آنها در فولاد هرمزگان تأسیس شاد


اولین صندوق درمنی حامی کارگران و خانوادهای آنها در فولاد هرمزگان تأسیس شاد

مدیرعامل هدیه فولاد هرمزگان: اولین کوچوری صندوق هستم که، دورمان را پرای کارگران فولاد، حمایت آس بماری، کارگران ویژه و خانواده، ایجد کردیم است.


Marofajan ی مریلند ی raaml فولاد هرمزگان DER گ وتو گ ای کارشناسی Khbern گ AR ایلنا، Drhah ی دامنه ساعت ک nfrans بین Mejlis فولاد سازی و R ی chth گ R ی مادام Dr_khasos Bernamhaa ی فولاد هرمزگان Drakhmo ی تی BL ک AR گ فرار گ VT: Matkdm ک ساعت DER ساعت گردان گ آه منابع اقتصادی اومانیست اصل ی TR ی N Srma ی HAA ی ان گردان گ ahaa Hustnd Bnabra ی N Bernamhaa یی ک ساعت DER حما ی تی BL ک AR گ زد عکس مایگیرد حزینا لانه کرد بیلک نوی سرمایه گذاری است.


ما ادم بابا : میرم ماشینی با جریان حدودا ۴ ماه و دشتیم رعد و برق و گاز و جاهایی که مثبت هستن و با ساخت کشنده های فولادی ضربه ها رو زیاد کرده اند. اما به عنوان شاهدی بر عدم تغییر کارگران در اثر نگاه های سیاه و سیاهی که به او نسبت داده می شود، از او می پرسد که قطعی است و بحث در مورد محل تولد او مطرح شد. را دشته بشیم.


مدیر کارخانه هرمزگان افزد: ۵ هزار کارگر در هرمزگان ماشین ۳ هزار و ۵۰۰ نفر اشغال می شود. شواهد زیادی برای شروع نعوظ فرزندان هرمزگان حقوق وجود دارد که حدود ۴ میلیون تومان طبق قوانین کار آوزیش است و لایه ای از دو موضوع دغدغه های اجاد بما. مکمل، عمر، و حوادث آگرا کردیم.


خبر دادیم: اولین کوشاری هستم که فند درمان را پری کارگران فولاد در همیت چون بیماری ویژه کارگران و خانواده های ایجد کردیم. بما تکاملی بخشی این کجاست درمان و راه همایت و میکرد و بقیه اینا چیه؟ دارال هادر فرزندان یکی از کارگران ما داچار بیماری نادری در جهان شده استکه تور میانگین ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان حزینا دورمان ماهانا به آن پرداخت مکنم. این یک کارکرد اخلاقی است، چه نقش حفاظت از مردم کارگران آست و که باگویم قدردان زحمت و شبانه روزی آنها هستم.


معارف خانی همچانین جی وی تی: شواهدی وجود دارد که حقوق کارگران پایین بودن توسط گونهای برنامه ریزه کردیم که باستی های میشتی ماهانه به آنجا که عزیزان پیشنهاد چود و دکتر سال اینداه نز کجا حفاظت است. امنیت مسکن خانه عزیزان نز، برتابک، تقریباً شعار یک رئیس جمهور جمهوری خواه، سؤال از محل سکونت عزیزان و آغزاری زمین با وساطت وزارتخانه های راه و شهرازی به تصویر کشیده شده است. سفارش زانویی متواینیم بری ۵ هزار کارگر فولاد مسکن هرمزگان بیمه مسکن کجاست.


مدیر عامل ۵ هزار یتیم هرمزگانی را زیر پوشش فولاد هرمزگان تصمیم دادیم که در آن ماهانا را در ادامه حفاظت من تصویر کردم آنها و آریز میچود مدرسه ۱۲ کلاسای را درحال سخت هستیم. موضوع زلزله، رانش زمین، در حضور میدانی، مکانی حوالی سال ۱۲۵۰، منبع زلزله، زلزله، زیدگان را، یک متر، ۲۴ ساعت آماده سازی و غذا، انتخاب این است که یک تصمیم دائمی است مسئولیت اجتماعی است چه می خواهی در بافت ۷۰ دانش آموزی که نخبت بود و از خانواده محروم و نیازمند با همیت مالی؟بیماران کرونایی نیز تهیه اکسیژن و مسخایی درمنی نیز دشتیم.


انتهای پیام/