اوکراین تا تعدادی از هفته تولید دیگری به اتحادیه اروپا خواهد اتصال


اوکراین تا چند هفته دیگر به اتحادیه اروپا خواهد پیوست

رئیس کمیسیون اروپا در کنوانسیون مطبوعاتی با رئیس جمهور اوکراین حمایت شخصی را اجتناب کرده اند کیف ادعا کرد.


به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل اجتناب کرده اند آسوشیتدپرس، اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا در کنوانسیون مطبوعاتی با رئیس جمهور اوکراین حمایت شخصی را اجتناب کرده اند کیف ادعا کرد.


وی {در این} دیدار ذکر شد: نبرد ممکن است نبرد ماست. اروپا با شماست.


در یک واحد کنوانسیون مطبوعاتی مشترک با رئیس جمهور اوکراین ولودیمیر زلینسکی، فن اینترنت به طور نمادین به زلینسکی الگویی برای عضویت در اتحادیه اروپا داد.


وی افزود: “ما کنار هم قرار دادن ایم ارائه می دهیم در پایان دادن از این طریق کمک کنیم.” این در همه زمان ها سالها اندازه نکشیده است، با این حال در عرض تعدادی از هفته انجام ممکن است.”انتهای پیام/