او از Kashur Ba Tammam Tuan der Knar Shuraha Est بازدید کرد


  او از Kashur Ba Tammam Tuan der Knar Shuraha Est بازدید کرد

وزیر کاشور با بیان اینکه برای آبادانی و گسترش شهره و رستاها نیاز بها فالت گدی دارم هدیه: شوراها و دئور راس آن شورایی از بالاترین شهر آستانه آن ضافیت و تون را درند و دولت و وزارت کوشور نز با تمنا. یک آدراست.


با حضور گازارش ایلنا احمد وحیدی وزیر مجمع آستانه افتخار اعضای شورای عالی آستان را به خود اختصاص داد. کجاست گروهی که رستاهاست که معروف است و ماه نیست، طلوع گروتا و تبلور دانشهای منطقه محسب میچود. بگردان حقیقت شورای عالی آستانه، شناسنام و شناساننده، همه کوشور است.


وی افزود: پراکنش در شورا، هر کوشور موضوع مهمی است. کاراکاه حرفهای ان ها نشی از پرداشچان آز مسائل همه کاشور آست.


بیانیه وحیدی کرد: سوال اول در پیشرفت شینخت و واقعیت مطرح است. شناخت فرصت و تهدیدش است واقع گرایی این کلا آبادی و روحیه میتوند حلال مشکل نیست و ما به شما افتخار می کنیم.


وزیر کاشور با بیان اینکه دانشاهی زیاد در دل روستاهای چه نخواستیم گفتار کرد: متاسفم برای سیاری چون در دانش و تجربیات بشریت، مناند طب سانتی، دکتر فراموشی است. من فعلی که تیک تیک روزتاهای چه میتواند هاوی چانین دانشا و تجربیات من باشند. آغار فکر جمع کاردان آن نبشم که دانشهی در بین خواهند رفعت صحیح است.


We der Farazi Deger Is Sakhnan Khod Baan Inkeh Shuraha Peshtririn Association Raba Mardam Darand کردی اعلامیه: آری چون کرهای و وزارتخانه های کوشور و شورا عالی عالی استانبول. شورایی علی آستانه وصل به دانشگاه بزرگ آست و شانس محصوب میچود کجاست؟


وحیدی آدم داد: بعد از آن احوال آن مؤثر افتاد. به نظر من نمونه اش آکنون است که با گسترش رستایی آخرین پاهای آست. ۲۲ هزار طرح آماده شدا و ۱۵ هزار تره گرد و خاک گراس. اما تکنون رویکردی جدی در این زمینه اتخاذ کرد. شوراها بفرمایید سوال هدایت پچتر کجاست؟


وزیر کشور با بیان آنکه، پیشنهادی برای بسط رستاها مبتنی بر رحقیات و زفیت رستاهیست کرد بیانیه: کجا پیشنهاد در راستی، بسط بیدار رستایی تراری، شدت آن. کجا بید آگرا شونده و بری آگرا کاردان، نیاز پیشنهاد مجری داریم؟ باهترین مجری، کاسانی هستند که در هومان روستا، در یک رابطه محکم و شناخت منسوب به او توسط آن روستا درند متولد شد. کاسانی کهکلاخیت، پشتوانه او و اندیشه درند بیاد راه شوراهای سراسیر کاشور شنسای و معرافی شود.


وای آداما بابا: قسم به دونبال، تو بابای من، بری آبادانی، احساسیم، با یک دینبال، یک فعالیت واقع گرایانه، حرکت می کنی، باشم. در یک قلیه، شورایی، عالی، استانه، یک مکان، در یک رادر که احوال آن، و یک فرد خلاق، یک را شنسایی، یک کند، تا است که در آن مرحله ثواب بالا می رود. دولت و وزارتخانه های کشور نز با تمام تون در کنار شوراهاست و فعالیت های حمیت میکیند کجاست.


انتهای پیام/