این سیستم های بودجه ۱۴۰۱ به طرز فاجعه باری تنظیم کرده است / قانونی کدام ممکن است عدالت نداشته باشد شرافت ندارد


برنامه های بودجه 1401 به طرز فاجعه باری تغییر کرده است / قانونی که عدالت نداشته باشد شرافت ندارد

مشاور مردمان کالیبر، خداورین را انتخاب کنید و انتخاب کنید هورند در مجلس همراه خود دقیق اینکه این سیستم های بودجه ۱۴۰۱ به طرز فاجعه باری تنظیم کرده است، اظهار داشت: این زمان بندی ها باید اصلاح شود هر دو به سریع مقامات بازگردانده شود.


به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسین حاتمی در مونتاژ علنی همانطور که صحبت می کنیم (یکشنبه ۲۷ فروردین) مجلس شورای اسلامی در اظهارات شفاهی شخصی اظهار داشت: این سیستم بودجه سال ۱۴۰۱ به طرز فاجعه باری تنظیم کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناسایی شهری کدام ممکن است ۱۰۰ میلیارد تومان در . ردیف محرومیت در حالی دیده می شد کدام ممکن است شهری محروم مشابه با چارویماق در ردیف محرومیت قرار نمی گرفت.


وی افزود: تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدان همراه خود افزایش اعتباری حدود ۲۰ درصدی مواجه بوده اند، در حالی کدام ممکن است برخی استان های محروم بعضاً کاهش عقب کشیدن ۱۰ درصدی داشته اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمولی درآمد کمیته کاهش محرومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستضعفان به کمتر اجتناب کرده اند ۳۰۰۰ تومان مرتفع است، در حالی کدام ممکن است متداولمرتفع است. عضو هیئت آموزشی بیش اجتناب کرده اند ۴۰۰۰۰۰ تومان در روز.


یکی اجتناب کرده اند اعضای کمیته اجتماعی مجلس اظهار داشت: هیچ شخص خاص خرس نظارت کمیته کاهش عضویت در کمیته ترکیب نداشت، با این حال اکثر اعضای ترکیب اعضای هیات آموزشی دانشکده هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قانونی کدام ممکن است عدالت را رعایت نمی شود. خوشحال از نیست.” این زمان بندی ها باید اصلاح هر دو به سریع مقامات بازگردانده شود.


انتهای پیام/