بازنشر شش عنوان اجتناب کرده اند برگزیدگان جایزه ا. هنری


بازنشر شش عنوان از برگزیدگان جایزه ا. هنری

انتشارات کتاب نیستان در صدد تخلیه مجدد شش عنوان کتاب اجتناب کرده اند برگزیدگان جایزه ا. هنری برآمد.


به گزارش ایلنا، چاپ دوم مجموعه داستان‌های «به همان اندازه آنجا کدام ممکن است از دست دادن زندگی جدایمان تدریجی»، «چرا نمی‌آیی همراه خود من می خواهم اقامت کنی»، «به تصویر اجتناب کرده اند خوب احمق»،«عمیق»، «طاووس‌ها» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «عطر دارچین» اجتناب کرده اند برگزیدگان جایزه ا. هنری اجتناب کرده اند سوی انتشارات کتاب نیستان وارد بازار نشر شد.


به همان اندازه آنگاه کدام ممکن است از دست دادن زندگی جدایمان تدریجی مجموعه داستان «به همان اندازه آنجا کدام ممکن است از دست دادن زندگی جدایمان تدریجی» برای ادغام کردن داستان‌های برگزیده جایزه ادبی اُ. هنری در سال ۱۹۹۶ است. داستان‌هایی کدام ممکن است در فینال سال سرداوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سردبیری ویلیام آبراهامز نویسنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید منتقد ادبی آمریکایی توسط هیات داوران این جایزه انواع شده‌اند.


۹ داستان مختصر تفسیر شده {در این} مجموعه به شهادت دادن آبراهامز، اجتناب کرده اند میان تقریباً هزار داستان انواع شده‌اند، داستان‌هایی کدام ممکن است طی فاصله خوب‌ساله اجتناب کرده اند تابستان ۱۹۹۴ به همان اندازه ۱۹۹۵ توسط نویسندگان آمریکایی در مجلات این ملت به چاپ رسیده‌اند. {در این} پروسه انتخابی اجتناب کرده اند میان هزار داستان صد داستان برای انواع باقی مانده برگزیده شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند غربال باقی مانده آن‌ها، داستان‌های همراه خود ارزشی بردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهایتاً داستان‌هایی برگزیده شدند کدام ممکن است وی عنوان می‌تدریجی کدام ممکن است همراه خود شهامت به خوبی‌شان شهادت دادن می‌دهد.


{در میان} داستان‌های حاضر {در این} مجموعه آثاری اجتناب کرده اند نویسندگان شناسایی شده است برای بینندگان ایرانی اجتناب کرده اند جمله استیون کینگ، جرج کروول اُتس را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلیسون بیکر حضور دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در امتداد طرف آن‌ها نیز آثاری اجتناب کرده اند ویلیام هافمن، لوسی هانیگ، آلن داگلاس، بکی هاجسنون، جولی شوماخر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تام پین حضور دارند.


داستان‌های مختصر حاضر {در این} مجموعه همگی همراه خود به نظر می رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبینی فرا ملیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قومیتی نوشته شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای پی رنگ است کدام ممکن است به شکلی رازآمیز در کل قصه را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور منظم جان گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید به رمز و راز شخصی نشاط می‌بخشد.


چرا نمی‌آیی همراه خود من می خواهم اقامت کنی؟ وقتش است


مجموعه داستان «چرا نمی‌آیی همراه خود من می خواهم اقامت کنی؟ وقتش است» همراه خود تفسیر لیدا طرزی برای ادغام کردن آثار برگزیده در سال ۱۹۹۲ می‌شود.


این مجموعه می‌تواند مشاور‌ای اجتناب کرده اند زبان فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درعین‌جاری اندیشه فرازمینی انسان به روز غرب در صنوبر داستانی به خودش نیز باشد. در داستان‌های این مجموعه اجتناب کرده اند طرفی انسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط اجتماعی او مورد ملاحظه رمز و راز قرار گرفته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری راوی داستان اجتناب کرده اند نظام‌مندی ذهنی برخوردار است کدام ممکن است حاصل اقامت در ساختار پیچیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید فنی در امروز گروه آمریکایی است. امتحان شده او برای بررسی کردن معنای دقیق اقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معناگرایی در پس انقلاب دیجیتالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباطی روی زمین به روز است کدام ممکن است به مونتاژ اقامت او انجامیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقع نمایی اجتناب کرده اند آن نیز در داستان‌های این مجموعه نمود پیدا می‌تدریجی.


این مجموعه بنا بر آنچه ویلیام آبراهامز، سردبیر آن در مقدمه‌اش عنوان کرده است؛ دربردارنده داستان‌هایی است کدام ممکن است هر کدام توسط خودم می‌تواند مشاور‌ای تام را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام اجتناب کرده اند خوب تأمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکتب زیستی باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند همین روست کدام ممکن است این مجموعه اجتناب کرده اند حیث انتخاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویر اجتناب کرده اند سبک را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاق زیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأمل زیستی یکی اجتناب کرده اند قابل ملاحظه‌ترین مجموعه‌های چاپ شده شده این سری است.


به تصویر اجتناب کرده اند خوب احمق


مجموعه داستان «به تصویر اجتناب کرده اند خوب احمق» همراه خود تفسیر زهرا سلیمی برای ادغام کردن آثار برگزیده در سال ۲۰۰۰ می‌شود.


این مجموعه {به دلیل} تخلیه در نخستین سال اجتناب کرده اند قرن ۲۱ حائز مشخصه‌های منحصر به شخص خاص است. داستان‌های این تأثیر تمامی در سال ۱۹۹۹ نوشته شده است کدام ممکن است سال فوق العاده شگفت انگیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید متمایزی برای دوستداران داستان مختصر در دنیا {بوده است}. سالی کدام ممکن است می‌توان آن را واپسین فاصله اجتناب کرده اند داستان‌نویسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلوب‌های روایی پایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید طلیعه حق ورود به دوران معاصر داستان‌نویسی به شمار آورد.


{در این} مجلد داستان‌نویسان شهیری چون کارور، بنکس، گوردون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادگار صاحب تأثیر هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در امتداد طرف آن‌ها نویسندگانی کدام ممکن است سال‌ها پس اجتناب کرده اند تخلیه این آثار توانستند شناسایی شخصی را شناخته شده به عنوان خوب داستان‌نویس ماهر مطرح کنند نیز به توجه می‌خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین موضوع نیز اجتناب کرده اند این کتاب خوب تأثیر قابل اعتنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید منحصر به شخص ساخته است.


داستان‌های این مجموعه بنا بر آنچه در مقدمه آن عنوان شده اجتناب کرده اند منظر انسجام مفهومی جاری در آن‌ها نیز آثار مشخص به شمار می‌الگو را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع شدن آن‌ها توسط داورانی چون مایکل کانینگهام، پم هوستون را انتخاب کنید و انتخاب کنید جورج ساندرز نیز به شکوه آن‌ها افزوده است.


عمیق


مجموعه داستان «عمیق» برای ادغام کردن برگزیدگان جایزه ادبی اُ. هنری در سال ۲۰۰۱ همراه خود تفسیر لیدا طرزی است.


«عمیق» برای ادغام کردن هفت داستان مختصر است کدام ممکن است به انواع «لری دارک» {در این} کتاب قرار گرفته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در میان} نویسندگان آن اسامی قابل توجهی همچون جورج ساندرز کدام ممکن است در سال جاری به دست آورد جایزه ادبی من می خواهم بوکر {بوده است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز آلیس مونرو به دست آورد جایزه نوبل ادبیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملقب به ملکه داستان مختصر نیز به توجه می‌خورد. این آثار اجتناب کرده اند میان داستان‌های انگلیسی چاپ شده شده در مجلات آمریکا آمریکا در سال ۲۰۰۰ توسط دارک را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه داوران انواع شده است.


وی در مقدمه دقیقی کدام ممکن است بر این کتاب نوشته، همراه خود ردیابی به اینکه سعی کرده {در این} مجموعه به سراغ آثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید متون ناگهانی برای رمز و راز شخصی برود را انتخاب کنید و انتخاب کنید او را همراه خود بهتر از را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی‌نقص‌ترین داستان‌های مختصر کدام ممکن است مشخصه خاصی نیز دارند مواجه تدریجی.


به آموزش داده شده است دارک کدام ممکن است سرویراستار این کتاب نیز به شمار می‌رود، کتاب آثار برگزیده شده جایزه ا. هنری در سال ۲۰۰۱ اجتناب کرده اند انواع را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلیه داستان‌های فوق العاده مختصر {به سمت} انواع را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلیه داستان‌های بلند هر دو به اصطلاح نوولت گذشت کدام ممکن است مجال بیشتری برای مکان یابی اندیشه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز بسط ساختار داستانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روایت دارد. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری مشتاقان به داستان مختصر همراه خود به نظر می رسید به داستان‌های این کتاب می‌توانند کشف نشده مواجهه همراه خود تمایل معاصر در نگارش داستان مختصر روی زمین قرار گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی را نیز طبع‌آزمایی کنند.


طاووس‌ها


مجموعه داستان «طاووس‌ها» دربرگیرنده گزیده‌ای اجتناب کرده اند داستان‌های مختصر برگزیده جایزه ادبی اُ. هنری در سال ۱۹۸۹ است کدام ممکن است همراه خود تفسیر لیدا طرزی چاپ شده شده است. این داستان‌ها اجتناب کرده اند میان آثاری انواع شده‌اند کدام ممکن است احتمال بدست آمده این جایزه را {در این} سال داشته‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود انواع سردبیر کتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مناسب صدساله در قالب کتاب گردآوری شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتاب نیستان نیز این آثار را در قالب مجموعه‌ای صد جلدی توسط دست تفسیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلیه دارد.


{در میان} آثار این مجموعه می‌توان شناسایی‌هایی را دید کدام ممکن است حضور آن‌ها در آن دوران را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوانش آثاری اجتناب کرده اند آن‌ها {در این} کتاب می‌تواند در تصمیم راهنمایی برای چگونگی طی طریق در مسیر درست حرکت کنید نویسندگی به شمار بیاید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به یک معنا سیر تعیین کنید‌گیری اندیشه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان داستانی آن‌ها را برای کنجکاوی‌مندان به آن است‌ها روشن سازد. اجتناب کرده اند جمله این نویسندگان می‌توان به جویس کرول اوتس را انتخاب کنید و انتخاب کنید چالرز دیکنسون ردیابی کرد کدام ممکن است برای بینندگان ایرانی نیز شناسایی‌های ناشناخته‌ای به شمار نمی‌الگو.


این مجموعه را می‌توان راوی بخشی ویژه اجتناب کرده اند ادبیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان آمریکایی در زمان شخصی تصور کرد کدام ممکن است اجتناب کرده اند منظر انتخاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید افسون‌گری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز جلوه‌گر بودن تم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبک روایت فوق العاده همراه خود یکدیگر مشخص هستند. به معنای واقعی کلمه هستند این رنگارنگی جهان داستانی نویسندگان این آثار نمایی است اجتناب کرده اند رنگارنگی گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان ذهنی کدام ممکن است این داستان‌ها در آن در جاری تعیین کنید‌گیری {بوده است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز ادراک متنوع مخاطبانی کدام ممکن است این آثار را توسط دست تحقیق قرار می‌دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آن تأثیر می‌پذیرند.


در همین زمینه سرویراستار این کتاب به این موضوع اذعان داشته است کدام ممکن است این آثار با بیرون هیچ ادعایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود صداقتی کدام ممکن است در محاسبات جاری هیچ راهی ندارد، تجربیاتی غیر معمول را به تصویر کشیده‌اند.


مشخصه داستان‌های این مجموعه را باید در مواجهه رازآمیز آن‌ها همراه خود بینندگان‌شان {جستجو کرد}. جایی کدام ممکن است در آن رمز و راز نمی‌تواند مدعی باشد کدام ممکن است می‌داند در داستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان ذهنی نویسنده پیش فرض همراه خود چه مساله‌ای برخورد با شود. هر خوب اجتناب کرده اند داستان‌های این مجموعه توسط خودم جهانی رویایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرمعمول را پیش توجه ممکن است قرار می‌دهند کدام ممکن است به همان اندازه آنی در گذشته اجتناب کرده اند برخورد با شدن همراه خود آن‌ها دانستن درباره‌شان هیچ تصوری نداشته‌اید. «طاووس‌ها» به این شهرت کتابی است شگفت کدام ممکن است در غافلگیر کردن رمز و راز شخصی کف دست تفریحی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دوم برای او جلوه‌ای معاصر را رو می‌تدریجی.


عطر دارچین


مجموعه داستان «عطر دارچین» مجموعه داستان برگزیدگان جایزه ادبی اُ. هنری در سال ۲۰۰۷ است کدام ممکن است همراه خود تفسیر بیتا نفیسی در قالب مجموعه تفسیر‌های نیستان اجتناب کرده اند ۹۰ جلد کتاب آثار برگزیده این جایزه چاپ شده شده است.


این کتاب برای ادغام کردن ۱۷ داستان مختصر اجتناب کرده اند نویسندگان آمریکایی سرشناس را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاه کمتر شناسایی شده است برای رمز و راز ایرانی است کدام ممکن است در آن سال در یکی اجتناب کرده اند نشریات ادبی ستاره فیلم آمریکا چاپ شده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد ملاحظه داوران این جایزه قرار گرفته است.


{در میان} این آثار می‌توان به نویسندگانی چون آریل دورفمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلیس مونرو ردیابی کرد کدام ممکن است بینندگان ایرانی خاطرات خوبی همراه خود نوشته‌های آنان دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز نویسندگانی کدام ممکن است شاید برای نخستین بار شناسایی آن‌ها به گوش بینندگان ایرانی خورده را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذت خوانش آثاری اجتناب کرده اند آن‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختراع دنیای داستانی آنان را دوچندان می‌تدریجی. به طور قابل توجهی اینکه بدانیم {در این} مجموعه تمامی ژانرهای داستان‌نویسی اعم اجتناب کرده اند وسترن، حماسی، درام، پسامدرن، داستانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاریخی توسط نویسندگان طبع‌آزمایی شده است.


هر خوب اجتناب کرده اند داستان‌های این مجموعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نویسندگان آن‌ها در آفرینش ادبی، سبک را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگیزه‌ای مشخص اجتناب کرده اند یکدیگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید منحصر به شخص داشته‌اند. برخی اجتناب کرده اند آن‌ها اجتناب کرده اند فضای داستان برای روایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویرسازی اجتناب کرده اند اندوه عمیق شخصی استفاده کرده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی تولید دیگری برای خلق خوب سبک خاص قدم در میدان داستان‌نویسی گذاشته‌اند.


علاوه بر این برخی اجتناب کرده اند نویسندگان {در این} مجموعه موضوع شخصی را به تعیین کنید بخشی اجتناب کرده اند خوب رمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودت را پیدا کن به حداقل یک داستان مختصر اصلاح داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی تولید دیگری مکان روزی داستان‌شان را چندین قرن به عقب می‌برند به همان اندازه داستانی را در پیوند همراه خود در امروز در دل آن تعیین کنید دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید وجه ممیزه {همه آن}‌ها تکاپوی قابل اعتنای نویسنده برای جان دادن به داستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید یافتن سبک صحیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید منحصر به شخص برای روایت است.


انتهای پیام/