برای آزادسازی دارایی ها ارزی در چارچوب حقوق ملت امتحان شده کنیم


برای آزادسازی منابع ارزی در چارچوب حقوق ملت تلاش کنیم

سخنگوی مقامات تاکید کرد: اکتسابی مطالبات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسویه بدهی سایر ملت ها به مقامات ایران اجتناب کرده اند وظایف مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوق ملت است.


به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی بهادری جهرمی در توییتر شخصی نوشت: اکتسابی مطالبات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسویه بدهی سایر ملت ها به مقامات ایران اجتناب کرده اند وظایف مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوق ملت است.


وی یکپارچه داد: اقداماتی کدام ممکن است اخیرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید در چارچوب تحریم ها برای آزادسازی دارایی ها ارزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکتسابی مطالبات سال های قبلی در برخی ملت ها {انجام شده} است، در همین چارچوب است.


انتهای پیام/