برخورد قاطع را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون اغماض گروه بازرسی همراه خود مدیرانی کدام ممکن است به جای آن ملاحظه به بیت‌المال به مطامع خصوصی شخصی در نظر گرفته شده می‌کنند


برخورد قاطع و بدون اغماض سازمان بازرسی با مدیرانی که به جای توجه به بیت‌المال به مطامع شخصی خود فکر می‌کنند

رئیس گروه بازرسی اجتناب کرده اند برخورد قاطع را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون اغماض این گروه همراه خود مدیرانی کدام ممکن است به جای آن ملاحظه به بیت المال به مطامع خصوصی شخصی در نظر گرفته شده می‌کنند، خبر داد.


به گزارش ایلنا، نشست تبیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشریح این سیستم‌های راهبردی گروه بازرسی کل ملت، ویژه «آسیب‌شناسی گزارش‌های بی نظیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتقان آن‌ها» همراه خود حضور خداییان، قائم مقام گروه بازرسی، رئیس کل دادگستری را انتخاب کنید و انتخاب کنید دادستان تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید قضات معامله با به پرونده‌های این گروه برگزار شد.


در ابتدای این نشست، قائم مقام گروه بازرسی کل ملت، رئیس کل دادگستری را انتخاب کنید و انتخاب کنید دادستان تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید قضات معامله با کننده به پرونده‌های بی نظیر گروه بازرسی به دقیق سطح بازخورد شخصی پرداختند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشنهاداتی را مطرح کردند.


خداییان پس اجتناب کرده اند استماع اظهارات حاضرین، همراه خود تقدیر اجتناب کرده اند قضات برای معامله با به پرونده‌ها فلسفه تاکید گروه بازرسی دایر بر تسریع را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدقیق در معامله با به پرونده‌های کشتی شده به تجهیزات قضایی مطابق همراه خود قوانین را، پیشگیری اجتناب کرده اند جرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفاسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخورد قاطع همراه خود فساد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کف دست اندازی به بیت المال عنوان کرد.


رئیس گروه بازرسی کل ملت حمایت اجتناب کرده اند مدیران سختکوش، پرتلاش را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملاحظه به امتیازات مهم  را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلان را اجتناب کرده اند انتخاب‌های این گروه در وسط دگردیسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعالی مطرح را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار کرد: پرداختن به جزییات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراقبت نشده به امتیازات مهم شناخته شده به عنوان گلوگاه فساد، طبیعتا سبب مغفول ماندن رسالت بی نظیر گروه بازرسی کل ملت یعنی آسیب شناسی محکم را انتخاب کنید و انتخاب کنید متقن در بخش بازرسی‌ها می تواند.


وی خاطرنشان کرد کدام ممکن است بر همین ایده تاکید شده است کدام ممکن است در بازرسی‌ها تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعطیل گلوگاه‌های فساد در یک واحد گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات همواره مورد ملاحظه باشد؛ چراکه در صورت مسدودسازی گلوگاه‌های فساد پرونده‌ای نیز برای کشتی به قوه قضاییه وجود نخواهد داشت.


رئیس گروه بازرسی کل ملت همراه خود ردیابی به برخورد قاطع را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون اغماض گروه بازرسی همراه خود مدیرانی کدام ممکن است به جای آن ملاحظه به بیت المال به مطامع خصوصی شخصی در نظر گرفته شده می‌کنند، تاکید کرد: برخورد همراه خود {کسی که} جستجو در سودجویی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در قراردادها اول نفع شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطرافیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس نفع گروه را در تذکر می‌گیرد، جای هیچگونه اغماضی ندارد.


رئیس گروه بازرسی کل ملت بر لزوم دقت در معامله با ها تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرزو کرد اعمال ملاحظه در ارجاع پرونده‌ها به مشاوران شد.


خداییان همراه خود ردیابی به اینکه در روزی معامله با به سوابق داده ها باید اجتناب کرده اند بازرسان گروه بازرسی کل ملت نیز دعوت بعمل آید، هدایت داد کدام ممکن است این سیستم ریزی اجباری برای ایجاد خوب کارشناس حقوقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب کارشناس موضوعی {در این} زمینه صورت گیرد.


رئیس گروه بازرسی کل ملت همراه خود تاکید بر تدوین گزارش‌ به صورت مستند، مستدل، محکم را انتخاب کنید و انتخاب کنید چکیده، خطاب به بازرسان گروه بازرسی کل ملت اظهار داشت: باید مستندات را انتخاب کنید و انتخاب کنید توضیحات پرونده‌هایی کدام ممکن است به مرجع قضایی کشتی تبدیل می شود آنقدر کافی باشد کدام ممکن است به نتیجه برسد، در غیراینصورت در تعیین مقدار کار کردن بازرس مربوطه تصویری آینه ای عقب کشیدن ممکن است داشته باشد.


سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: پرونده‌ای نباید اجتناب کرده اند گروه بازرسی خارج شود تا مطابق همراه خود قوانین همراه خود توضیحات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستندات کافی در کنار باشد.


رئیس گروه بازرسی کل ملت همراه خود تاکید بر نصب العین توصیه صحبت های رئیس قوه قضاییه مبنی بر لزوم اثربخشی‌گزارش‌ها، ملاحظه به محافظت آبروی اشخاص حقیقی در هنگام تهیه گزارش را مورد ملاحظه قرار داد.


متعاقباً گزارش، رحمانیان قائم مقام گروه بازرسی هم {در این} نشست به آسیب شناسی گزارش‌های بی نظیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرونده‌های این گروه در مراجع قضایی صنوبر.


وی همراه خود ردیابی به تصریح ماده ۶ قوانین تشکیل گروه بازرسی کل ملت دایر بر معامله با به گزارش های گروه در مراجع قضائی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیأتهای معامله با به تخلفات اجرایی، انضباطی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتظامی، کمتر از ظرف مدت سه ماه، گزارشی اجتناب کرده اند الگو معامله با به پرونده‌های این گروه در دادگستری تهران را تبیین کرد.


رئیس کل دادگستری استان تهران هم در بخشی اجتناب کرده اند این نشست به موقعیت اثرگذار را انتخاب کنید و انتخاب کنید صلاحیت‌های گروه بازرسی کل ملت شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند مهمترین تجهیزات‌های نظارتی ردیابی کرد.


علی القاصی همراه خود تاکید بر ملاحظه به اتقان گزارش‌ها، یکپارچه داد: گزارش‌های گروه بازرسی باید اجتناب کرده اند تذکر سطح شهرت به مثابه کیفرخواست ارسالی اجتناب کرده اند ناحیه دادسرا به جیب دادگاه باشد.


علی صالحی دادستان تهران هم آرزو کرد کشتی گزارش همراه خود مستندات درست شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند پرونده گزارش‌های مهم گروه بازرسی در دبیرخانه مدیریت پرونده‌های مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با ویژه به آن است‌ها خبر داد.


انتهای پیام/