برلین


برلین

یکی از وزیران امور خارجه آلمان که رسمیت شناختا نام دارد، استقلال دونتسک و لوهانسک را با میانجیگری روسیه محکوم کرد و از کردها انتقاد کرد و گفت: «نقض فحاشی قوانین در میان آخوندها» خوانند.


به گزارش ایلنا، «آنالنا بائربوک» و وزیر امور خارجه آلمان، آزشناختا، استقلال مناطق دونتسک و لوهانسک، میانجیگری روسیه، انتقاد کردها و «نقض فحاشی قوانین در میان آخوندها» را اعلام کردند.


و شهر برلین چطور؟تسمیم کجاست؟


بائربوک همچانین گیف که المان در حلال رایزنی با همپیمانان خود برای واکنیش نشان دادن با طرح روسی.انتهای پیام/