برگزاری نشتی در شورایی حاکمان با مهوریت و ست اوکراین


برگزاری نشتی در شورایی حاکمان با مهوریت و ست اوکراین

نماینده روسی در سازامانهای میان ملاها از بورگزاری نشتی در شورای حاکمان درباره اوکرین خبر داد.


به گذرش ایلنا، «میخائیل اولیانوف» نامینده روسی در سازمانهای بین میلی از برگزاری ر شوری در شورایی حاکمان دربارا و دایت اوکراین خبر داد.


ما از رسانه‌های کردی paymy tuetri مانند شورائی، فرمانروایان اگنس، تصمیم آست صبح، چهارشنبه، نستی دربارا، «پیامدهی ایمنی، آمنه و پیامدهای پادمانی و دیت در اوکراین» برگزار کانادا استخراج می‌کنیم.


کجا رشد کردی؟


انتهای پیام/