بیانیه مشترک آگانس و سازمان آنروی آتامی ایران


بیانیه مشترک آگانس و سازمان آنروی آتامی ایران

قائم مقام ستاد و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و مدیر اگنس بین ملی انرژی عطامی بیانییی مشترک صادر کرندند.


به گازارش ایلنا، محمد اسلامی، معاون رئیس ستاد و رئیس سازمان ایران آتامی (سازمان) و رافائل گروسی، مدیر اگنس بین ملی انرژی آتامی (آوانز) Jaht Shafafazazi دور ۵۲۰ GOV/20 آوریل مسند ۷۱/۱۲۰ بار روی بیانیه مشترک زیر توسط Residand اجماع.


سازمان و آوانس، با هدف حل و تفکیک موضوعات سازگاری کرندند، ویرایش آداما همکاری خود هامانتوری که در بیانیه مشترک مورخ ۵ مه ۱۳۹۹ (۲۶ اوت ۲۰۲۰) بیانیه شدا است، همکاریها و صفائین خودده گوه و غدین.


در عین زمین، سازمان و اگنس درهسف ماوارید زائر کرندند توافوق:


۱- سازمان حداثاخر تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۰۰ (۲۹ اسفند ۱۳۹۱) توضیحات کتبی در این باره دهها سوال دفع شدت وساطت آگان دکتر خاص موضوعات مربوط به این مکان مانند ایران.


۲- پاکت دو هفتا ص به عنوان دریفت شرح کتابهای سازمان و اسناد پشتیبان پیوند با آن، اگنس کجا قرائت گذر کوردا و اینجا سوال در مورد منبع نوشته دروت. نظر سازمان نظر میکند.


۳- پاکتی که گفت فقط به خاطر دیدگاه ها اطلاعاتش توسط سازمان با واسطه آگانس دار خاص حر سوال تصمیم تصمیم اور منبع کجاست کجاست؟ اینجا محل جلسات جیدانگانای برگزار خواهان شاد است.


۴- مدیران، دار، دار، با، انگ، فایت، دا دار، دار، دا، ۳، بالا، دنبال، ارضیابی، متصل به وساطت آجانس، حاصل تغییر، را پیش از برگزاری، قضات، دار. خرداد، ۱۴۰۱ ش.


انتهای پیام/