بیش اجتناب کرده اند مبلغ مصوب برای تعهد های خراسان جنوبی پیش سوراخ بینی شده است


بیش از مبلغ مصوب برای پروژه های خراسان جنوبی پیش بینی شده است

معاون اجرایی رئیس جمهور همراه خود تایید اینکه بیش اجتناب کرده اند مبلغ مصوب برای تعهد های استان خراسان جنوبی تامین شهرت شده است، تصریح کرد: در مجموع ۹۰۰ میلیارد تومان اجتناب کرده اند محل دارایی ها کلی یعنی بیش اجتناب کرده اند ۱۱۴ سهم به این استان اختصاص یافته است.


به گزارش ایلنا، سید سلطان مرتضوی معاون اجرایی رئیس جمهور ذکر شد: مصوبات رئیس جمهور در بازدید جهان ای به خراسان جنوبی بر ایده تعهد های انتخاب دار در سال قبلی بیش اجتناب کرده اند ۷۰۰ میلیارد تومان بوده کدام ممکن است این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه بودجه باید صنوبر می کرد».


وی یکپارچه داد: با این حال همراه خود هدایت دارایی ها برای اجرای مصوبات همین الان بیش اجتناب کرده اند آنچه رئیس جمهور وعده داده بود صنوبر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مجموع ۹۰۰ میلیارد تومان اجتناب کرده اند دارایی ها کلی یعنی ۱۱۴ سهم اصولاً به این استان اختصاص یافته است.


به آموزش داده شده است معاون اجرایی رئیس جمهور، امیدواریم بتوانیم به همان اندازه نوک سال همراه خود تامین دارایی ها، تمامی تعهدات رئیس جمهور در قبال این استانداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر استانداری ها را صنوبر کنیم.


انتهای پیام/