بی نظیر ایلنا; علی کریمی مجدداً برای پست ریاست فدراسیون فوتبال راه اندازی شد شد


اختصاصی ایلنا;  علی کریمی مجدداً برای پست ریاست فدراسیون فوتبال معرفی شد

علی کریمی قصد دارد بار تولید دیگری احتمال شخصی را برای تصدی ریاست فدراسیون فوتبال امتحان تنبل.


به گزارش خبرنگار خبرگزاری ورزشی ایلنا، بیش اجتناب کرده اند خوب سال پیش شورای انتخابات فدراسیون فوتبال برای محدوده رئیس فدراسیون تشکیل مونتاژ داد کدام ممکن است در آن کیومرث هاشمی، مصطفی آجورلو، علی کریمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهاب الدین عزیزی خادم برای محدوده رئیس فدراسیون به رقبا پرداختند. مقام را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آن به رقبا پرداختند. در پایان عزیزی خادم همراه خود اکثریت قریب به اتفاق آرا پیروز این انتخابات شد.


یکی اجتناب کرده اند اتفاقات خاص آن گردهمایی حضور علی کریمی در رقبا های ریاست فدراسیون فوتبال بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبیه به اتفاقی بود کدام ممکن است خوب شخصیت انصافاً ورزشی در سنین زیرین برای این سمت اقدام کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را حیاتی است جذاب. به فرآیند خودش


با این حال کریمی مورد اعتقاد اعضای شورا نبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این عزیزی خادم بود کدام ممکن است جانشین مهدی تاج شد.


بعد اجتناب کرده اند این انتخابات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند شبیه به روزهای اول حواشی پیرامون فدراسیون فوتبال تعیین کنید گرفت کدام ممکن است در پایان تداوم این حواشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکسری خطاها اجرایی در راس فدراسیون فوتبال باعث شد به همان اندازه هیات رئیسه او را انتخاب کنید و انتخاب کنید فدراسیون را برکنار تنبل به همان اندازه اینکه تشکیل مجمع کلی. انتخاب گیری {در این} زمینه باید بر عهده میرشاد مجدی باشد.


همراه خود وجود اینکه مجمع کلی فدراسیون فوتبال باقی مانده است کسب اطلاعات در مورد عزیزی خادم تصمیمی نگرفته است، با این حال زمزمه هایی مبنی بر برکناری او را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکیل مجدد شورای انتخابات سریع شنیده تبدیل می شود.


در همین راستا خبر رسید کدام ممکن است علی کریمی به دعوت اطرافیان قصد دارد همراه خود نشستن بر صندلی ریاست فدراسیون احتمال شخصی را یک بار دیگر امتحان تنبل. ظاهراً برخی اجتناب کرده اند فوتبالی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید صفحه بحث ها به کریمی آگاه اند کدام ممکن است در صفحه بحث زودتر خطا کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به خادم گران قیمت اعتقاد کرده اند، بیشتر است در انتخابات فوتبال را به {کسی که} فوتبال {دوست دارد} بسپارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حالا در صورت بازگشت کریمی اجتناب کرده اند او حمایت خواهند کرد.


{در این} میان رایزنی هایی کدام ممکن است همراه خود برخی چهره های مطرح به پایان رسید باعث شد به همان اندازه کریمی برای دومین بار وارد کارزار انتخاباتی فدراسیون شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر این {اتفاق بیفتد} در مسیر درست او قابل ملاحظه {خواهد بود}.


انتهای پیام/