تامین کنندگان پیش آیس ۹۰۰


تامین کنندگان پیش آیس 900

وزیر صمت با بیان انکه دور سه ماه گده بیش است ۹۰۰ تامین کننده تاتار انگام دادیم، جی وی تی: ایران بدون انکار مرز ۸۰ میلیارد دلار ارزهای خارجی درد که عین اندازه پا روشهای متفاوت است.


توسط گازارش ایلنا و توسط وزارت صمت سید رضا فاطمی امین در ددار سورن پاپیکیان معاون وزیر ارمنستان نخست کرد: پرداخت تلاش کانیم تا سطح پیوندهای اقتصادی دو کاشور را با سطح فرهنگی دووخان پیوند می دهد. بسار.


اجماع مشترک


منظور ما دیدار خود با وزیر اقتصاد ارمنستان dhim است


وزیر صنعت، فلز و تجارت، یادور شاد: هارشند درک سال، قزثه، لینک های اقتصادی، دو کشور، افزایش، دشته آست، در حالی که حمچنان ناکوی است و تعادل بیاد، عملیات کردستان، ظریفه، عالی مشترک، عتیق یباد را پیوند می دهد.


فاطمی امین با با اشاره به حضور دو فعال اقتصادی بخش به ویژه ایران در سفر.


تفاوت بین اقتصاد و اقتصاد چیست؟


وزیر صنعت، فلز و تجارت، مبادلات مالی، ریکی و زرساچتای از نظر فعالیت های کسبوکار، دوتراف، دانست و آوزود: ایران بدون انکار مرزهای ۸۰ میلیارد دلاری ارز، حجم ارز کجاست. معاوضه چقدر فرق داره کل مبلغ چقدره درسد بیش آس سال گدزه صادرات دشتیم.


دور سماح، ماهگدشته، بیش از ۹۰۰ تامین کننده، تاتر انگام دادهم


فاطمی امین با بیان انکه دور سا مه داده بیش از ۹۰۰ مرواد تاتر انگام دادیم، شفاف سازی بابا: تتر میتوند با عکسی از چند نز میان چند کاشور انگام پزرد.


وی هاماشینین تصدیق کرد: آگار سازوکارهای انتقال و انتقال پولی و مالی به صورت خوب بجرد به اندازه تجارت دو کشور در دوراسیون کوتاهی دو برابر خواهید شاد.


انتهای پیام/