تاکید آموزنده بر استفاده اجتناب کرده اند توانمندی های نمایندگی های داده ها بنیان برای کاهش بلعیدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید جبران ضعیف انرژی الکتریکی


تاکید آموزنده بر استفاده از توانمندی های شرکت های دانش بنیان برای کاهش مصرف و جبران کمبود برق

معاون اول رئیس جمهور اجتناب کرده اند وسط سراسری مدیریت جامعه انرژی الکتریکی ایران (سوئیچ) بازدید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند نزدیک همراه خود نحوه مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت جامعه انرژی الکتریکی ملت شناخته شده شد.


به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد مخبر عصر بلافاصله (پنجشنبه) همراه خود حضور در وزارت انرژی ضمن اطلاع اجتناب کرده اند میزان ساخت، بلعیدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادرات انرژی الکتریکی به ملت، بهای زحمات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات کارگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگران را صنوبر. کارمندان در زمینه انرژی الکتریکی دولتی. صنعت.


معاون اول رئیس جمهور در دیدار همراه خود معاونان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران ارشد وزارت انرژی، تامین آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی را را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساسی ترین ارائه دهندگان برای افراد برشمرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: همه اندازه اقامت مردمان در ارتباط است. آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ بخشی اجتناب کرده اند اقامت مردمان تحمل تأثیر این ارائه دهندگان قرار نگرفته است.»


مخبر همراه خود تاکید بر اینکه مقامات تمام حمایت های اجباری را اجتناب کرده اند تجهیزات اجرایی برای نتیجه گیری نیازها وزارت انرژی انجام خواهد داد، ابراز امیدواری کرد: وزارت انرژی توانایی داشته باشد فصل تابستان جلو را به خوبی مدیریت تنبل به همان اندازه شاهد قطعی انرژی الکتریکی نباشیم. . .


معاون اول رئیس جمهور ذکر شد: وزارت انرژی خوب نهاد شناسایی شده است در گروه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوارم همراه خود بهبود ارائه دهندگان توانایی داشته باشد این مورد را شکسته نشده دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش بخشد.


مخبر همراه خود ردیابی به نامگذاری سال جدید اجتناب کرده اند سوی مقام معظم مدیریت شناخته شده به عنوان «ساخت، داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغالزایی» ذکر شد: داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توان نمایندگی های داده ها بنیان گام مهمی در کاهش بلعیدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید جبران ضعیف انرژی الکتریکی برداشته است. .


وی شکسته نشده داد: وزارت انرژی نیز ممکن است همکاری خوبی همراه خود وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم الگوی کشاورزی داشته باشد.


این مخبر اجتناب کرده اند وزیر انرژی خواست به همان اندازه بسته پیشنهادی جامعی را برای رفع امتیازات را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود ارائه دهندگان صنعت آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی ملت همراه خود دستور کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتباری خاص تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای تصویب بسته پیشنهادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات به مونتاژ هیئت مقامات حاضر تنبل. را انتخاب کنید و انتخاب کنید موانعی کدام ممکن است همراه خود آن برخورد با است. صنعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی.


معاون اول رئیس جمهور علاوه بر این به موضوع سوئیچ آب اجتناب کرده اند اقیانوس ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد: ایران کشوری است کدام ممکن است در شمال را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنوب اقیانوس واقع شده است است، با این حال در وسط آن اجتناب کرده اند اشکال خشکی مبارزه کردن می برد. قدرت، اجتناب کرده اند طریق پیگیری آب. این سیستم های سوئیچ اجتناب کرده اند اقیانوس ممکن است یادآوری ای ارزشمند اجتناب کرده اند این دوران به یادگار بگذارد.


مخبر افزود: اقتصاد دریایی نیز یکی اجتناب کرده اند بخش‌های اشتغال‌زایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پردرآمدی است کدام ممکن است اگر به خوبی به آن است پرداخته شود، می‌تواند به ملت در مدیریت درآمدهای اقتصاد دریایی کمک تنبل.


معاون اول رئیس جمهور همراه خود ردیابی به وجود آب های عمیق در اعماق پایین افزود: این موهبت الهی است کدام ممکن است معمولاً در مناطق خشک را انتخاب کنید و انتخاب کنید کویری کشورمان آب های عمیقی موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملاحظه کافی فوق العاده خوشایند است. {در این} راستا به آن است صنوبر تبدیل می شود».


وزیر انرژی نیز {در این} مونتاژ گزارشی اجتناب کرده اند اقدامات {انجام شده} را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم های توسط دست اجرا حاضر کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: جامعه در عمق ای در صنعت انرژی الکتریکی در ملت داریم کدام ممکن است اجتناب کرده اند تذکر محافظت در درجه جهانی بی همتا است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باند شهرها بی حد و مرز است. نسبت روستاها را انتخاب کنید و انتخاب کنید باند آنها بیش اجتناب کرده اند ۹۹ سهم را محافظت می دهد.


وی افزود: قابلیت نیروگاه های ملت اجتناب کرده اند ۷۰۰۰ مگاوات در اوایل انقلاب اسلامی به بیش اجتناب کرده اند ۸۵۰۰۰ مگاوات رسیده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلافاصله ۹ تنها در مونتاژ نیروگاه مستقل هستیم، اما علاوه بر این قابلیت های زیادی نیز داریم. قابلیت صادرات.” ۵۰ سهم اجتناب کرده اند صادرات ارائه دهندگان فنی مهندسی ملت را به شخصی اختصاص داده است.


پس اجتناب کرده اند این مونتاژ نمایندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران ارشد وزارت انرژی به حاضر گزارش هایی در زمینه ورزش شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشریح برخی مشکل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توصیه ها برای بهبود صنعت آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی ملت پرداختند.


انتهای پیام/