تاکید عمیدواری شمخانی از دیدگاه مقاومت پچتر تهران و تشکند بر شکست تهدیدهای مشترک


تاکید عمیدواری شمخانی از دیدگاه مقاومت پچتر تهران و تشکند بر شکست تهدیدهای مشترک

نماینده مقام اعظم رهبری و دبیر شورایی عالی امینات ملکی به تشکند صفر کردا است; بعد از اینکه امروز به عنوان سر مخاطب ازبکستان ظاهر شد، دیدار و گفتوگو کرد.


به گزارش ایلنا، علی شمخانی در عین ددار با به اطلاع پیام قرم رئیس جمهوری اسلامی ایران از تبریک میرضیایف و سیامین سالگرد به استقلال کاشور ازبکستان گلایه کرد.


به حجم مبادلات تجاری در مین کوچور، انجام اقدامات مقدماتی لازم در یک نظر موثر، از نظر توان اقتصادی و یافتن امکانات لازم برای انجام آن اشاره می کنیم.

دبیر شورایی علی آمنیت ملی التزام به آمیدواری کرد امدای کردار مهم همکاریهای آمنیاتی مایان دو کوشور، زمینینه موفکت پچتر بری غلبه کننده تهدیدات مشترک را فراه نوع.

شمخانی به عنوان حافظ ازبکستان از نظر عضویت ایران، دکتر سازمان، همکاری های، شانگهای از شما تشکر می کنم و برای ظهور کرد عمیدواری، همانطور که در مورد پاپشتانی این گونه است، قطعی است که عضویت ایران باید حفظ شود. .

دار عین ددار، شوکت میرضیایف، رئیس جمهور ازبکستان، نز، دار سخنانی، بابلاغ سلام، قرم خود، با مرقد معظم رهبری و رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران اهمیت est.

کجاست اثبات خراساندی دارخوس عمادی عمل همکاری های امنیت من میان اوزبکستان و ایران اظهر دشت: باید با افزایش لینک زمانبندی شدت میان نههای اومنیتی دو کشور یعنی سند با تصویر کجاست. شادقیدیق و دقیقی.

رئیس جمهوری ازبکستان آدما داد: همکاری ایران و ازبکستان به نظر ایجد دالانهای حمل و نقل رالی و جدهی به عنوان مسیر ترکمنستان-افغانستان تا ابهای گرم در جنوب ایران، منافع اقتصادی پیدا می کنند که قابل مشاهده است.

میرزیف با اشاره به شرایط حاکم افغانستان و لزوم ویرانی مضاعف همسایگان که کوشور مردم کهش فشاراهی زندگی من در مردم است.


انتهای پیام/