تجارت ایران با قطر و ایالت ششم آناتومی آنها را افزایش می دهد


تجارت ایران با قطر و ایالت ششم آناتومی آنها را افزایش می دهد

سخنگوی کـمک کے کے کاہ: گسترش تجارت ایران با همسایگان، به طوری که سیاست دولت قطعی باشد، آنها را به عنوان دوست بید با نگاه افزایش دهد و موانع ساختار، قوانین و دستمزدها را از بین ببرد و عوامل را تقویت کند. از نامه


باه گازارش ایلنا، سید روح الله لطیفی در آستانه، صفر رئیس جامهور به قطر، درهوسوس تجار بین کوشور تحفه: از ابدایا سال تا پایان دی ماه، ۹۶۷ هزار و ۵۰۳ ده کالای ایرانی صادر ۱۱ شهدار بهزار، قطر ۷۱ برای او منسوب شد. مدت مشابه، ۱۳ درساد در آرزوش کهش دشته.


ما آدم دادیم: واردات کالا و قطر برای دوره هزاره و مبلغ ۹۰۱ تن ارزش هفت میلیون و ۲۳۷ هزار و ۴۵ دلار ارزش دارد وزن من ۱۲۲ د.


سخنگوی کمک اور آناتومی لینک های تجاری هفت دولت گدشه را با قطر دشت شو از دولت شم تا دوادهم ۱۴ میلیون ۷۵۸ هزار ۸۹۶ ده کالا ارض دو میلا ۸۷۰ میلیون , , ۴۱، یک میلیون، ۷۶۱ هزار، ۳۴۶ تن زراعی، ۲۷۳، ۵۴۶، ۵۴۶، ۶۱۰ دلار، صادرات ایران به قطر، ۲۸ سال غزه بود، ۹۹۷ هزار، ۵۵۰ قلع هزار، ۶۹۶ m 5 m5 arzil، ۹۶ چه مدت است


در گفته لطیفی، در سلحی ۷۲ تا ۷۵ و در دولت ششم، ۲۹۷ هزار و ۸۲۴۰ تن کالا، ارزش ۸۵ میلیون، ۹۴ حصار، ۲۲۸ درهم هر قطر صادر، ۱۵۸ هزار، ۲۷۶ قلع ۸۴ هجری قمری، ۲۰۴ هجری قمری، ۲۰۴ م. کالا با ۷۱ میلیون دلار ۳۴۸ هزار و ۹۳۲ دلار کوسور قطر صادرات ۳۸ تن و ۳۴ تن اراضی ۱۷۳ میلیون دلار ۹۲۴ دلار واردات کوشور ار. اشکالی ندارد


ما افزود: دولت هاشم تجارت کشورمان باقطر مقدار بهبود یافت صادرات ۴ میلیون ۲۴۱ هزار ۳۱۴ تن و ارزش ۱۳۵ میلیون ۶۳۴ هزاره ۳۹۳ دالر راسید واردات حجاج قطری ۳۴ متر ۶۳۶ متر


سخنگوی، گمرک، داراس تجارت قطر، ایالت نهم، اظهار کرد: ایالت نهم، ارزش، صادرات، ۱۵۹ درهم، با ۳۵۱ میلیون و ۴۰۵ هزار و ۸۰۰ دلار، در حالی که وزن صادرات کهش، سه درصدی. ، داش ، دراش ، دکتر بین ایالت ششم و خانه هایشان تجربه کردی دارند.


لطفی افزود: در کجا چرخه ۲۷۸ هزار و ۳۸۸ تن است، کالا ۱۴۶ میلیون ارزش، ۲۵۹ هزار و ۱۳۹ دلار است، کالا از قطر ایران دارد، میوه آن بسیار قوی است.


کجایی و روزی ۷۸۸ هزاره و ۹۵۰ دلار و از قطر وارد شده است.


سخنگوی، گمرک، تجارت قطر، دولت، یزدم، ابرزدشت: صادرات ایران به قطر ۹۲، ۶۹، ۶۹، ۹۷، ۹۷، ۱۲۰، تن کالا، ۴۵ میلیون، ۵۶ میلیون، ۸۶، ۸ قبل از داش از او بپرسید. در مورد واردات هم مثل قطر که کورس کهش وزن ۹۹ پوند و قیمت ارزش ۶۴ بودیم را ببینید.


لطیفی درهشسترات، باقطر، دار دولت دواظم، کردی بیانیه: دار دولت دوادهم، دار بین سلحی، ۹۶، ۹۶، حمزمن، با تحریم، کوشور کجاست، میانجی برخی از، ولسوالی کوشورهای، صادرات، من به، آنجا. قطر است، بهاءالله، ۸۷۶، ۸۷۶، ۲۲۵ دلار، رشید که منسوب به ایالت یزدم، ۴۵ دلار برای ترازوی و ۶۲ دلار برای پرداخت کالا، صادرات، توسط قطر است.


ما یک بیانیه داریم که واردات قطر، نیس، دیرین، چهار، صالح که شامل پینگ هزار ۸۴۶ تن است و ۶۲ میلیون و ۴۷۱ هزار و ۴۲۵ دلار هزاره است، یدور شد: دوربرسی، عمار، تجرت. ، دولیزار، برزن، قطر، ۸ ۹۶ پاک میلیون، ۶۵۴ بات، ۸۶۳ تن، کالا، ۲۴۱ میلیون، ۵۰۳ بات، ۵۴۹ دلار، و پای قطار، تراز صادرات در قطر، ۷۴ پاس، ۴۱۱ تن کالا، ۶۱۰ متر است. آریز، و ۶۱ بات ارز.


گمرک گفته سخنگوی دو لیتر تراز واردات از قطر نیز در سال ۸۴ پوند ۹۴ دینار و ۴۷۴ تن کالا ۵۷ میلیون هزار ۱۱۰ دلار ۲۸۴ دلار و دو کیلومتر تراز وارداتی نیز ۲۶ م. اشکالی ندارد


انتهای پیام/