تحریک کردن عملیات اجرایی ۱۰۰ هزار واحد نهضت سراسری مسکن به همان اندازه نوک فروردین ماه بلند مدت


آغاز عملیات اجرایی 100 هزار واحد نهضت ملی مسکن تا پایان فروردین ماه آینده

معاون وزیر راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی در اولین مونتاژ ستاد جهادی نهضت سراسری مسکن اجتناب کرده اند تحریک کردن عملیات اجرایی یکصد هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید اواخر فروردین ماه بلند مدت خبر داد.


به گزارش خبرگزاری ایلنا، اولین مونتاژ ستاد جهادی نهضت سراسری مسکن همراه خود حضور علی رضا جعفری معاون وزیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیرعامل نمایندگی عمران شهرهای جدید، اعضای هیات مدیره، مدیران مسئله نمایندگی های تابعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر مدیران برگزار شد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان مرتبط در زمینه ویدئو کنوانسیون در شهرهای جدید.


الجعفری {در این} مونتاژ همراه خود تاکید بر اینکه چنین مونتاژ ای باید به صورت فاصله ای در همه شهرها برگزار شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات درمورد به نتیجه گیری قالب نهضت سراسری مسکن باید اجتناب کرده اند این طریق پیگیری شود، ذکر شد: بر ایده این سیستم ریزی های {انجام شده} ۶۰۸ هزار مدل ها در قالب نهضت سراسری شهرهای جدید برآورد تبدیل می شود کدام ممکن است در قالب ۱۰۰۰۰۰ واحد این سیستم اقدام سراسری مسکن نزدیک به ۷۰۰۰۰۰ واحد جزو تعهدات ما باشد.

وی شکسته نشده داد: {در این} راستا سطوح مختلفی اجتناب کرده اند جمله تصمیم گیری کاربری ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاربری ها، شهرسازی، انواع پیمانکار، انجام عملیات ساختمانی، مدیریت نامزدها، سند شناسایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پالایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیوند آنها به چالش را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی موجود است. .

معاون وزیر راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی اجتناب کرده اند تحریک کردن عملیات اجرایی ۱۰۰ هزار واحد مسکونی نهضت سراسری در شهرهای جدید به همان اندازه نوک فروردین ماه خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: تعدیل های اجباری را انجام دهید.

الجعفری همراه خود تاکید بر اینکه اجتناب کرده اند این پس هر سه ماه یکبار عملیات عملیاتی به شبیه به انواع واحد مسکونی در شهرها باید به صورت متوالی تحریک کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه زمان نتیجه گیری تعهدات اجرایی شود، ذکر شد: اجتناب کرده اند این پس به آنها اضافه تبدیل می شود. . برای ورزش شهرهای جدید ملت.

وی افزود: تمامی شهرستان ها موظفند همراه خود کار با هم شهرداری ها، همکاری راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادارات کل راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی در استانداری های ملت پروانه ساختمانی برای واحدهای مذکور اخذ را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت به تسریع در امر اقدام نمایند. اجرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرضه مدل ها».

به مشاوره مدیرعامل نمایندگی عمران شهرهای جدید، بر ایده اصل رئیس جمهور برای بازدید اجتناب کرده اند شهر جدید پردس در نوروز امسال، ۳۳ هزار واحد مسکونی بقیه در شهرهای جدید ملت باید به همان اندازه نوک سال ۱۴۰۱ پایان دادن شود. تعهد ای است کدام ممکن است به طور قابل توجهی در اصل کار حال نمایندگی عمران قرار دارد.


انتهای پیام/