تحمیل اشتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین پولی تخصصی اجتناب کرده اند پوشش های موسسه مالی در سال جاری است


    ایجاد اشتغال و تامین مالی تخصصی از مهم ترین سیاست های بانک در سال جاری است

دکتر فرزین همراه خود ردیابی به نامگذاری سال جدید شناخته شده به عنوان «ساخت اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال زایی» اجتناب کرده اند سوی مقام معظم مدیریت، ذکر شد: یکی اجتناب کرده اند انتخاب ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم های بی نظیر موسسه مالی در سال جاری پایان دادن سبد ارائه دهندگان پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی شد جدید است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصولات مترقی.» هدف آن راضی کردن نیازهای پولی نمایندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش رضایت خریدار اطمینان حاصل شود که تحمیل خوب ارزش متمایز است.


به گزارش ایلنا، به نقل اجتناب کرده اند روابط نهایی موسسه مالی سراسری ایران، دکتر محمدرضا فرزین در نشست سال جدید همراه خود اعضای هیئت مدیره را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران ارشد موسسه مالی ضمن تشریح پوشش های جدید مدیریت موسسه مالی، تحمیل جایگزین های شغلی، کمک به افزایش ساخت دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل ۱۴۰۱ واحد تولیدی شناخته شده به عنوان خوب نهاد، تامین پولی تخصصی در عمق مشتریان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی در قالب بانکداری کامل اجتناب کرده اند مهمترین نیازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب های موسسه مالی در سال جاری تلقی تبدیل می شود.


{در این} مونتاژ ضمن احترام اجتناب کرده اند زحمات همکاران گرانقدر موسسه مالی سراسری ایران در بدست آوردن به نیازها ۱۴۰۰، رویکرد بی نظیر موسسه مالی در سال جاری بدست آوردن به سودآوری، آسانسور مدیریت، مدیریت ارزش ها، کاهش بهای تمام شده پول، استفاده اجتناب کرده اند قابلیت های محلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت است. در راستای حمایت اجتناب کرده اند کالای ایرانی در راستای باور منویات مقام معظم مدیریت (مدظله العالی) ذکر شد: در صورت حمایت اجتناب کرده اند ساخت سراسری، رشد خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدف بی نظیر ملت یعنی اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید معیشت مردمان افزایش می یابد. ” شاهد کاهش نرخ بیکاری خواهیم بود.


مدیرعامل موسسه مالی سراسری ایران تامین پولی تخصصی در عمق را در افزایش ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رضایت مردمان کارآمد دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: پس اجتناب کرده اند آن ورزش های تولیدی افزایش می یابد کدام ممکن است گامی ممکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهم در حمایت اجتناب کرده اند مانترا سال است.


فرزین ذکر شد: یکی اجتناب کرده اند اقدامات مهم موسسه مالی سراسری ایران در سال جاری، حمایت اجتناب کرده اند راه اندازی ۱۴۰۱ نمایندگی مولد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل جایگزین های شغلی در ملت است کدام ممکن است اساساً مبتنی بر آمایش سرزمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سود های هر جهان اجتناب کرده اند ملت است. .


وی همراه خود ردیابی به اینکه بخش ارزی سطح قوت موسسه مالی سراسری ایران است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید آسانسور شود، خاطرنشان کرد: بر ایده سند بودجه امسال را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} جامعه فوق العاده خوشایند خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدد شعب ارزی در ملت، موسسه مالی سراسری بخش ارزی ایران ممکن است برای ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات ارزشمند باشد.»


وی همراه خود ردیابی به اینکه موسسه مالی سراسری ایران همراه خود توانمندی های حال شخصی آمادگی درست برای حمایت ویژه اجتناب کرده اند فعالان بخش فناوری داده ها ملت را دارد، ذکر شد: سبد ارائه دهندگان اعتباری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین پولی زنجیره ای موسسه مالی را {به سمت} ساخت سوق می دهیم. همراه خود انتخاب حمایت اجتناب کرده اند فعالان بخش فناوری مشابه با نمایندگی ها، نمایندگی های پرانرژی در بخش دقیق اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید استارت آپ ها.


فرزین علاوه بر این همراه خود ردیابی به اینکه موسسه مالی سراسری ایران همراه خود آسانسور ارائه دهندگان بانکداری شرکتی به نمایندگی های اقتصادی {کمک می کند}، ذکر شد: نمایندگی ها {در سراسر} ملت باید اجتناب کرده اند ارائه دهندگان پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توصیه ای موسسه مالی سراسری ایران کمک خواهد کرد که شما رشد اقتصاد ملت بهره مند شوند.


وی همراه خود دقیق اینکه حمایت اجتناب کرده اند نمایندگی های اطلاعات بنیان به بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت ملت {کمک می کند}، تصریح کرد: دیدگاه موسسه مالی سراسری ایران حمایت اجتناب کرده اند اقتصاد در کنار همراه خود علم است.


مدیرعامل موسسه مالی سراسری ایران افزود: خوشبختانه امروزه نمایندگی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فعالان بخش فناوری داده ها مظهر دقیق ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در موسسه مالی نیز این نمایندگی ها (فین تک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید لند تک ها) همراه خود تصمیم گیری جاده مشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدوین مبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات جدید. به همان اندازه روزی کدام ممکن است به اهدافشان برسند شهرت خواهیم داد.


فرزین علاوه بر این این سیستم ریزی را یکی اجتناب کرده اند محورهای بی نظیر دگردیسی در هر نهادی عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود دقیق اینکه تمامی بخش های موسسه مالی باید ساختار سرمایه گذاری محور داشته باشند، ذکر شد: اجتناب کرده اند این پس تمامی بخش های موسسه مالی دارای این سیستم مصوب خواهند بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید این این سیستم ریزی انجام شود. با توجه به فرآیند را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان اجرا


مدیرعامل موسسه مالی سراسری ایران افزود: این سیستم مرکزی باید اجتناب کرده اند تمامی سویه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستادهای بانکی جاری شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی زیرمجموعه های موسسه مالی علاوه بر این پاسخگویی به هیات مدیره، باید به موسسه مالی نیز پاسخگو باشد. برای عملکردش.»


مدیرعامل موسسه مالی سراسری ایران همراه خود تاکید بر اینکه واگذاری سرمایه گذاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم گیری پروژه مازاد تصرف، راهبرد بی نظیر موسسه مالی در سال جاری است، ذکر شد: واگذاری موسسه مالی سراسری ایران به این موسسه همراه خود جدیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ریزی انجام تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید امسال این موسسه مالی نظارت احتمالاً خواهد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید کل واگذاری تدریجی های شخصی بر ایده تخصص آن انجام تبدیل می شود.


وی ذکر شد: پوشش موسسه مالی سراسری ایران خوب پوشش شرکتی نیست، اما علاوه بر این راه اندازی نمایندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید واگذاری آن به بخش شخصی انعطاف پذیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانمند است.


فرزین بر بهبود موسسه مالی کارچای تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: موسسه مالی سراسری ایران عملکرد مهمی در تامین پولی اقشار ضعیف گروه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا حیاتی است همراه خود اصلاح ساختار موسسه مالی کارچای این عملکرد حمایتی بهبود یابد.


وی یکپارچه داد: اعتباربخشی مهمترین تعهد موسسه مالی در بالای همه چیز بهینه دارایی ها است، متعاقباً در راستای ارتقای شهرت موسسه مالی سراسری ایران اقدامات اساسی انجام احتمالاً خواهد بود.


وی همراه خود ردیابی به اینکه امسال آزمون استخدامی برای فریب دادن انرژی برگزار تبدیل می شود، ذکر شد: همراه خود ملاحظه به اهمیت خوب ارزش عالی، باید به همه اشخاص حقیقی موسسه مالی اجازه داده شود به همان اندازه بر ایده صلاحیت های ماهر شخصی بافت کنند کدام ممکن است می توانند بهبود پیدا کنند.


وی علاوه بر این معامله با به رفاه کارمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر نیازهای آنان را در حد توان موسسه مالی اجتناب کرده اند تولید دیگری این سیستم های امسال موسسه مالی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید کرد: رضایت کارمندان باید در حد توان باشد.


مدیرعامل موسسه مالی سراسری ایران علاوه بر این همراه خود ردیابی به لزوم حاضر آموزش‌های حرفه‌ای {به روز} به کارمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران موسسه مالی، همراه خود ردیابی به اینکه آموزش‌ها باید مستمر باشد، ذکر شد: تخصص‌های جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآیندهای فعلی مرتبط همراه خود ارائه دهندگان بانکی باید دائماً به راحتی در دسترس است باشد. برای همه. تامین پرسنل


وی علاوه بر این همراه خود ردیابی به اهمیت عملکرد شعب در بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید باور نیازها موسسه مالی، بر حمایت همه جانبه کارمندان کمک خواهد کرد که شما شعب تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: امسال همراه خود ملاحظه به توانمندی های جهان، ارائه دهندگان توصیه پولی حاضر تبدیل می شود. به مشتریان در شعب.


فرزین علاوه بر این اجتناب کرده اند اراده قابل توجه هیئت مدیره موسسه مالی برای اجرای این سیستم های تصمیم گیری شده بر ایده بودجه عملیاتی موسسه مالی خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: امسال سال حساسی است کدام ممکن است همراه خود امتحان شده ستاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شعب محقق احتمالاً خواهد بود.


وی همراه خود دقیق اینکه پیش بینی داریم همکاران بر ایده این سیستم برای باور نیازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش های گفتن شده امتحان شده کنند، تاکید کرد: قابلیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانمندی های موسسه مالی سراسری ایران در هیچ موسسه مالی عکس به توجه نمی خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این رو پیش بینی داریم همکاران بیشتری داشته باشند.


انتهای پیام/