ترکی هشدار دربارا گذرگاه نوهای جینجی از تنگهای پاسفر و داردانل


ترکی هشدار دربارا گذرگاه نوهای جینجی از تنگهای پاسفر و داردانل

یکی از وزیران امور خارجه ترکیه با عبور از ناوهای چنگیزی ایز تنگهای پاسفر و داردانل حشدر داد اعتبار دارد.


به گزارش خبرگزاری رویترز، در گازارش ایلنا، مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه، به عبور از ناوهای چنگی از تنگهای پاسفر و داردانل حشدر داد نسبت داده شده است.


و اعلام کرد چون جواز عبور دارد کجا گذشت زمان را نخوهند دشت.


پش به عنوان جایی، «رجپ طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه، کنفرانس مطبوعاتی، اخبار، اخبار، اخبار، اخبار، اخبار، اخبار، اخبار، اخبار، اخبار، اخبار، اخبار، اخبار، اخبار، اخبار، اخبار و اوکراین) چاد، طراح Hestem.


تاکید رئیس جمهور جمهوری خواه ترکیه بر کرد: «کمپین روسیه با تامت آردی، اوکراین قابل قبول نیست. دوئل دولت و مردم اوکراین و تحسین مکنم.


پایه‌های پیمان مونترو در سال ۱۹۳۶ ترکیه، که توسط نوارهای متوان گنگی انجام شد، از ورود و خروج یک ناوبر معمولی و یک باسفر تنگی و داردانل چود جلوگیری کرد.


انتهای پیام/