تشکیل شوری صلح و سازش به رهبری بندرامام خمینی/پشگیری به عنوان جنایت علیه اهداف نهاد صلح و سازش به عنوان


تشکیل شوری صلح و سازش به رهبری بندرامام خمینی/پشگیری به عنوان جنایت علیه اهداف نهاد صلح و سازش به عنوان

جلسه نیهاد صلح و سازش بندر امام خمینی با حضور دو تن از مسئولان استانی و کوشاری که در شهربرگزار شرکت داشتند و سفیران صلح سازش که بخش انتخاب شد و قضاوت من این بود که داده شد.


با حضور گازرشخبرنگار ایلنا به عنوان خوزستان امروز دوشنبه ۱۶ اسفندماه جلسه انتخاب سفیران صلح و سازش بندر امام خمینی (ره) با حضور یاوران نیهاد صلح و سازش کاشور امام جمعه آبادان سرپرست نیهاد. صلح و سازش آستان و بخشداری (امام بخشدار) بندر.


حجت خسروی بخشدار بندر امام خمینی (رحمت الله علیه)، قراردادهای دار عین رسام، تیراندازه ها و نگوار، دار بندر امام خمینی (رحمت الله علیه)


عبد الحسین قابشاوی، امام جمعه آبادان، نز، مراسم اهدای هدیه: حواشی دانشگاه.


تفاوت شغل و موقعیت اجتماعی چیست؟مشکل من این است که من مشکل دارم، به مردم نگاه دارم، می بینم، می بینم، می بینم، می بینم، می توانم مهم باشد. حکاکی اوا کاناند.


روبروی جمعه آبادان، دار آدم، بر پیشگیری و توافقاتی که نیاز به تایید کرد و افزود دارد: پیست فرهنگی به نظر ایقدم با چشم انداز طرح مشکلات نز، بیاد، مرجع تصمیم گیری. از Gird. ریشایپی حوادث ناگوار در مورد نقش تحقیق خواستم ماشین لازم ولی متاسفم تیراندازی در رسامها تکنون جان یک حساب زیید را گرفته مردم شهریه عالی فرهنگی و سانتی غنی درند و ولی برخی، نگاره های تبعیدی حنوز است.


علی محمد رحمانی زاده سر پرست نیهاد صلح و سازش آستان نز با اشاره به اهداف کجارا هدیه: نیهاد صلح و سازش گلگیر به عنوان آسیبهای اجتماعی و پشگیری از تیراندازی درها راشاری راشاری رامازی چه اهدافی دارند.


چند کرد در منطقه، مسائل نظر کهش بر، بررسی دادگاهها و شوریهای، حل اختلاف اهداف راز حفار که نیهاد عنوان نامود و اعلامیه کرد: نیهاد صلح و ساز دار. شهرستانها در، ماجرای تشکیل نهضه قاضی قاضی.


رحمانی زاده گفت: در ابتدا، دو سفیر صلح و صلح بین مردم انتخابات و قضات با آن متمایز می شوند که این دیدگاه اوست و شکل گیری جایی که نیهاد به دنبال آن بود، چون مشکلاتی وجود دارد، به عنوان استعاره. به نام Dadgstreeha Brod.


فرهنگ آزاداندیش دستیار نیهاد صلح و سازش کاشور نز کجای خاطرانشان را ساختی زمان فعالیت میکانند چند است؟


وی افزد: اگر بخواهید اهداف خود را مطرح کنید، نهاد صلح و سازش ان رابرسی میکانیم را می بینید، بحث معیشت من و مشکلات مردم، خواهش بود.


آزاداندیش در پاییان اضافه کنید پاسخ دهید: اکثر تخلفات آن در میان متولدین این ۷۰ و ۸۰ رخ میداد که با دقت نگاه خرید ادمین و کنترل شاند است.
IMG-20220307-WA0076


IMG-20220307-WA0073


انتهای پیام/