تعداد GICIF 18، کوشور رشید


تعداد GICIF 18، کوشور رشید

اعضای مجتمع گاز کاشورهای سادرکاناندا (JECIF) در پئوسین موزامبیک، با ۱۸ کاشور راسید.


به گزارش ایلنا، ۱۷ کوشور، عضو جماعت کاشورهای-صدیرکننده، دو وزارت امروز، باپوستین موزامبیک، با عنوان عضو ناظر، در جماعت موفقیت کرندند تأسیس شد.


مالزی، نروژ، عراق، پرو، آذربایجان و امارات آدرس اعضای ناظر گروه میکانند گاز کاشورهای سادرکاناندا را دارند. کشورهای، الجزایر، پولیو، مصر، گینه استاوی، ایران، لیبی، نیجریه، قطر، روسیه، ترینیداد و توباگو، و ونزوئلا، ۱۱ عضو اصلی JICF-Histand.

جمهوری موزامبیک در جنوب شرقی آفریقا و جمهوری موزامبیک در شرق ماپوتو. یک مشتری رسمی یک متولی پرتغالی است. Maine Barawardha Dhakhair Gazi Kashur Mozambique ke Shamil Shell Gas Nez Michoud، ۲۵۰ تریلیون متر مکعب.

اعضای مجتمع گاز کاشورهای صدرکننده ۴۴ !

مجتمع گاز ششمین نصیت سران کاشورهای سادرکننده (جیسف) فردا (ساشننبه، سوم اسفندماه) در دوحه برگزار میچود.


انتهای پیام/