تعرفه انرژی الکتریکی کشاورزان افزایش نمی‌یابدتعرفه برق کشاورزان افزایش نمی‌یابد

مدیرعامل نمایندگی مدیریت جامعه انرژی الکتریکی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید سخنگوی صنعت انرژی الکتریکی اجتناب کرده اند بردن اصلاح تعرفه انرژی الکتریکی کشاورزان در قالب مانع زدایی اجتناب کرده اند صنعت انرژی الکتریکی توسط نمایندگان مجلس خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: همراه خود بردن این بند، عملا تغییری در قیمت انرژی الکتریکی کشاورزان تحمیل نمی‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت‌ها همانند قبلی {خواهد بود}.


به گزارش ایلنا اجتناب کرده اند وزارت انرژی، “مصطفی رجبی مشهدی” همراه خود ردیابی به مونتاژ مجلس شورای اسلامی دررابطه‌ همراه خود قالب مانع‌زدایی کدام ممکن است روز شنبه برگزار شد، همراه خود دقیق اینکه رشد صنعت انرژی الکتریکی، محور این قالب است، اظهار داشت: {در این} راستا پیش‌سوراخ بینی شد کشاورزانی کدام ممکن است برای چاه‌های کشاورزی شخصی بیش اجتناب کرده اند پروانه بهره‌برداری خوردن انرژی الکتریکی داشته باشند، میزان مازاد را همراه خود ارزش‌های تهیه کنید انرژی الکتریکی یعنی نرخ با بیرون یارانه تیز کردن کنند، با این حال نمایندگان سرانجام انتخاب به بردن این بند گرفتند.


وی افزود: چرخه تهیه کنید انرژی الکتریکی کشاورزان قابل مقایسه با در گذشته {خواهد بود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ مشکلی اجتناب کرده اند این‌ جهت متوجه کشاورزان نیست.


سخنگوی صنعت انرژی الکتریکی خاطرنشان کرد: وزارت انرژی اجتناب کرده اند این‌ جهت موافق این بند بود کدام ممکن است اجتناب کرده اند دارایی ها آب صیانت تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اضافه درو کردن آب مازاد پروانه را مدیریت تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جستجوی تهیه کنید دارایی ها پولی اجتناب کرده اند آن نبود.


سخنگوی صنعت انرژی الکتریکی اضافه کرد: مطابق قوانین بودجه ۱۴۰۱، مقامات مکلف است مابه‌التفاوت قیمت‌هایی برقی کدام ممکن است اجتناب کرده اند طریق قوانین به وزارت انرژی وظیفه شده را تیز کردن کنند. بخشی اجتناب کرده اند ارزش‌ها اجتناب کرده اند طریق تسویه بدهی‌های بانکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالیاتی ساخت کنندگان انرژی الکتریکی شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیمانکاران جبران می‌شود.


وی درعین‌جاری تصریح کرد: در واقع این درآمدها کفایت دارایی ها موردنیاز را برای صنعت انرژی الکتریکی نمی‌تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید همواره بخشی اجتناب کرده اند مطالبات پیمانکاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولیدکنندگان انرژی الکتریکی تیز کردن نمی‌شود کدام ممکن است این مشکل در کاهش سرمایه‌گذاری ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح جامعه‌های فرسوده‌ سوئیچ را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلوله کردن انرژی الکتریکی اثرگذار است.


رجبی مشهدی {در این} اتصال اجتناب کرده اند پیش‌سوراخ بینی خوب ردیف اعتباری در بودجه امسال خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: این ردیف به‌صورت جمعی خرجی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش‌سوراخ بینی‌ شده اجتناب کرده اند این طریق بخشی اجتناب کرده اند مطالبات پیمانکاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولیدکنندگان انرژی الکتریکی را پاسخ بدهیم.


انتهای پیام/