تهیه پول نقد همراه خود انبساط ۵۷ درصدی به بیش اجتناب کرده اند ۵۷ میلیارد دلار رسید


    عرضه سکه با رشد 57 درصدی به بیش از 57 میلیارد دلار رسید

رئیس کل موسسه مالی مرکزی گفتن کرد: افزایش تهیه فارکس در سال ۱۴۰۰ همراه خود ۵۷ نسبت افزایش نسبت به سال ۱۳۹۹ به بیش اجتناب کرده اند ۵۷ میلیارد دلار رسید.


به گزارش ایلنا، روابط کلی موسسه مالی مرکزی، دکتر علی صلاح آبادی همراه خود تایید اینکه شرایط بازار فارکس در ملت جذاب، روان را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعادل است، اظهار داشت: میزان تهیه فارکس در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۳۶.۵ میلیارد {بوده است}. دلار با این حال این رقم در سال ۱۴۰۰ بیش اجتناب کرده اند ۵۷ میلیارد دلار {بوده است}.


رئیس کل موسسه مالی مرکزی علاوه بر این همراه خود ردیابی به افزایش بازدهی فارکس حاصل اجتناب کرده اند صادرات به ملت خاطرنشان کرد: مجموع تهیه فارکس صادرکنندگان در سامانه نما طی سال ۱۴۰۰ به ۲۹ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۰ میلیون دلار رسید کدام ممکن است رشدی برابر ۶۶ نسبت نسبت به سال ۱۳۹۹.


دکتر دلیل داد. سولبهادی همراه خود تشریح تحولات بازار فارکس در ملت در سال قبلی، اظهار داشت: کمیت کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا اسکناس دلاری دسترس در بازار متشکل مبادلات ارزی همراه خود افزایش ۱۷۶ درصدی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ به حداقل یک میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۹۴ میلیون دلار رسید. معمولی اسکناس دلار {در این} بازار در ابتدای فاصله ۲۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۵۴ تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در طولانی مدت فاصله ۲۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۱۴ تومان {بوده است}.


به آگاه رئیس کل موسسه مالی مرکزی، کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا اسکناس یورو دسترس در بازار تنظیمی پیشنهادات ارزی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ همراه خود ۱۸۶ نسبت افزایش به ۲۹۹ میلیون یورو رسید. این مبلغ در سال های ۱۳۹۸ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۳۹۹ به همین ترتیب ۸ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰ میلیون یورو {بوده است}.


صالح عبادی همراه خود خاص اینکه معمولی قیمت دلار پیشنهادات در سامانه نما در ابتدای فاصله ۱۳۹۹ اجتناب کرده اند ۱۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۱۸ تومان تحریک کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این رقم در طولانی مدت سال جاری به ۲۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۳ تومان رسید، افزود: این در حالی است کدام ممکن است متداولنرخ دلار پیشنهادات در سامانه نما اجتناب کرده اند ابتدای سال ۱۴۰۰ همراه خود رقم ۲۳۲۰۰ تومان تحریک کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود معمولی ۲۳۸۹۱ تومان به نوک رسید.


انتهای پیام/