توجه انداز انبساط مالی ملت روشن است


چشم انداز رشد اقتصادی کشور روشن است

سخنگوی مقامات تاکید کرد: دستاوردهای مالی به طور منظم شخصی را نماد می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه انداز انبساط مالی برای ملت روشن را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوق العاده در عمق است.


به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی بهادری جهرمی در حساب کاربری شخصی در توییتر نوشت: نرخ انبساط مالی (با بیرون نفت) در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت خیلی شبیه سال در گذشته ۵.۸ {بوده است}.


وی یکپارچه داد: دستاوردهای مالی به طور منظم شخصی را نماد می دهد. همراه خود این توسعه توجه انداز انبساط مالی ملت روشن را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوارکننده است.


انتهای پیام/