توضیحات


توضیحات

ایران نظر پرهیز از یک مجمع عمومی تهیه کرده است، دربارا، اوکراین، رسانه های کردی: گروهی از مردم که عقایدشان قوی است، با یک مجمع عمومی که فاقد یک عنصر پیرامونی و یک واقعیت است و ما آن را با نظر توضیح می دهیم. راه حل و فصلی در مسئله ابزار صالح آمیز.


جمهوری اسلامی ایران در گازارش ایلنا منبعی برای قطع نظر تهیه کرده است با آن یزدامین مجمع عمومی فوق العاده تشکیل دادم سازمان آسیاب های متحد متخصص اوکراین و توضیحاتم نظر ایشان است. به عنوان پاسخ


مجمع عمومی سازمان ملل با تصحیح قننماآیی به عنوان روسیه، خوست یونگ، داکتر اوکراین، متوقف می شود، همچنان که کرد، و وظیفه نیروهایش را در اینجا مانند خارج از کانادا است. با ۱۴۱ نظر مخالف و ۳۵ نظر مخالف و تصحیح رشید کجا قطعش کنیم؟


برس عین گازارش، جمهوری اسلامی ایران در مناقشه عمیق و مستمر بین روسیه و اوکراین، اعمال حقوق بین فرقه ها، صراحت رسانه های کردی و لزوم انطباق کامل با اقدامات احزاب خود با اصول عالیه مندرج در نشریه فرقه واحد و حقوق بین فرقه و حکم حقوق بین فرقه های شاردستان مایه تایید تصمیم. چه تصدیق مکنم که حکیمت و تمامیت آردی، هما کوشورها، که با آن به طور کامل توسعه یافته است، منبعی برای احترام به تصمیم گرفتح، و امنیت و ایمنی تمامم منظم نیست، از جمله شود.


دیرین تفسیر آمده آست: یافتین راه حال پایدار و درازمیدت به نظر چینین بحرانهای نیازمند پرداختن به ریشاهای آن است. موضوع راک پچیدقی کجا حاضر است و شاکاناندا حاکم منطقه اروپای شرقی است، با پاهای جنبش، متمایز از آمریکا و ناتو، شدت شدت، منبع جهت گیری تصمیم میدهایم. به موقع، مژده


در عین توضیح لقب شاده است: جینج و درگیری که مجب ضایعه جان مردم و زیراختای بی قاعده بساد، در هر کجا که رخ داده، لانه پریه شدا. خواستار جمهوری اسلامی ایران فوراً زشتی خود را متوقف می کند و به دنبال پایان دادن به اختلاف است. Gary Ast. ایران کجاست؟ سازمان ملل بید حمواره و ویحه او دکتر برسی مسائل مربوط به صلح و امنیت بین آخوندها را به عنوان اقدامات استاندارد و دوگانه از کانادا دور می کنند. چه حیف مثل زمانی که سازمان و مخصوصاً مشورتی به او ایمان آورد توپهای منسوب به او فرمان من کجاست؟ می بینیم که مربوط به ایشان است.برخورد شورایی من معتقد به اختلاف هستم.


رسانه های کردی ایران: نظر قنام چیست، نظرش شدید است، با مجموعه ای عمومی که هم در انتها و هم در مکان ها عنصری از دست رفته است، و ما در نظر حل و فصل آن را توضیح می دهیم. مبحث راه ابزارهای، صالح، آمیز. در ضمن حوصله همه اعضای سازمان سر رفته من فرصت دارم این پست رو به اشتراک بذارم سرمون رو کجا ببریم؟ لازم است حضور مجمع عمومی دار جایجه برای تعیین وجود پاهای سبقت از آشیانه کارانه تایید شود. علاوه بر انصاف، نشریه ماده ۳۹، قسمت ۳۳۱۴ مجمع عمومی، مورخ ۲۳ دی ۱۳۵۳، ترتیب نظر من کجاست؟


توضیح آمه آست کجاست: الوا بر عین تشکیل مجتمع عمومی اضطراری کا پراساس مجموعه ۳۷۷ که آست نبید با عنوان پایان گفتوگو مدنزار قار گرفت. نظر عمیق گفتگی بین اعضا و یافتین راهحلهای نظر دیپلماتیک و جدایی صلح آمیز بحران، ایجد کانادا از کجا شروع کردید. حالت دعای من یفتین راهال صلاح آمیز، جامه و بایدر پرای در بحران و عبارت «یافتن آچاپس فاوری» و «اغاز گفتوگو» و «همشنین فرهم اوردن کمکاهای شاردستانه با مردم نیازمند آدم خوا». مدارک برنجی فوق مذکر، جمهوری اسلامی ایران، رأی ممتنع، با اطلاعات، شایعه ادعایی، بخشی از سلسله راویان، ل.۱، دادا، آست.


انتهای پیام/