جابجایی بیش اجتناب کرده اند ۵ میلیون مسافر در ناوگان خیابان ای کلی در نوروز/ افزایش ۱۷ درصدی نسبت به سال قبلی


جابجایی بیش از پنج میلیون مسافر در ناوگان جاده ای عمومی در نوروز/ افزایش 17 درصدی نسبت به سال گذشته

معاون بار وزارت راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی همراه خود ردیابی به افزایش سفرهای نوروزی امسال اجتناب کرده اند افزایش ۴۷ درصدی سفرهای ریلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۱ درصدی سفرهای خیابان ای همراه خود خودرو خصوصی اجتناب کرده اند ۲۵ اسفند ۹۰ به همان اندازه ۱۳ فروردین خبر داد. ، ۱۴۰۱.


به گزارش ایلنا، شهریار افندی زاده در نشست خبری کار کردن نوروزی ستاد مرکزی توافق شرکت ها بازدید کدام ممکن است صبح روز دوشنبه ۱۵ فروردین ماه در محل وزارت میراث باکلاس، گردشگری برگزار شد، ذکر شد: را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی: بیش اجتناب کرده اند ۹۰ سهم حمل‌ونقل خیابان‌ای است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نوروز ۱۴۰۱، ۱۴۴۰۰ اتوبوس، ۲۴۳۰۰ مینی‌بوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۰۰۰ بازدید برای حمل‌ونقل زمینی موجود است.


وی خاطرنشان کرد: اجتناب کرده اند ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ به همان اندازه ۱۳ فروردین ۱۴۰۱ انواع راکبان خیابان ای به پنج میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۳۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۳ نفر رسید کدام ممکن است نسبت به نوروز سال قبلی ۱۷ سهم افزایش داشته است.


معاون وزیر راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی انواع مسافران ناوگان بار ریلی {در این} گذشته تاریخی را عالی میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۸۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۸ مسافر ادعا کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: این انواع نسبت به سال قبلی ۴۷ سهم افزایش داشته است.


افندی زاده انواع مسافران خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی را به ۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۹۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۶۶ مسافر رساند کدام ممکن است نسبت به سال قبلی ۵۴ سهم افزایش داشته است.


وی افزود: {در این} مدت ۴۱۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۲ مسافر اجتناب کرده اند فرودگاه امام خمینی (ره) همراه خود بیشترین انواع پروازهای در سراسر جهان جابه جا شدند کدام ممکن است نسبت به مدت خیلی شبیه سال قبلی ۲۵۴ سهم افزایش داشته است.


را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاون وزیر بار، راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی تصریح کرد: ۵ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۴۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۴ نفر همراه خود بار دریایی جابجا شدند کدام ممکن است نسبت به سال قبلی ۱۳ سهم افزایش داشته است.


افندی زاده همراه خود ردیابی به اینکه بیشترین تردد نوروزی در خیابان های ملت در ۲۸ اسفند ۹۳ صورت گرفته است، ذکر شد: در زمینه سفرهای زمینی خصوصی در ایام نوروز، ۵۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۷۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۴۸ تردد بین استان ها {در این} مدت نسبت به نوروز {انجام شده} است. کدام ممکن است در سال قبلی ۴۱ سهم انبساط داشته است.


وی افزود: ۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰ هزار تجهیزات خودرو در سفرهای بین استانداری جابجا شد.


معاون بار وزارت راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی استان هایی کدام ممکن است بیشترین تردد را در سفرهای نوروزی ۱۴۰۱ به سند رسانده اند خوزستان ۱۶۷ سهم، بوشهر ۱۰۹ سهم، اصفهان ۷۸، خراسان رضوی ۷۳، هرمزگان ۷۱ سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهران هستند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید تردد البرز همراه خود انبساط ۴۹ درصدی نسبت به نوروز سال قبلی ذکر شد: آزادراه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید محورهای شمالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنوبی بیشترین تردد را در نوروز ۱۴۰۱ به سند رساندند.


افندی زاده همراه خود ردیابی به اینکه تا حد زیادی قربانیان بازدید در بار خیابان ای سقوط کرده اند، ذکر شد: آمار از محسوس تری اجتناب کرده اند طریق پزشکی قانونی ادعا تبدیل می شود، با این حال آمار تلفات در صحنه تصادف ادعا شده عموما رو به کاهش است.


انتهای پیام/