جستجو در سازوکار جدید نباشیم / همراه خود سیستم بانکی جهانی کار با هم نداشته باشیم، تورم ۳ رقمی {خواهد بود}


به دنبال سازوکار داغ نباشیم / با سیستم بانکی جهانی تعامل نداشته باشیم، تورم 3 رقمی خواهد بود

یکی اجتناب کرده اند اعضای اتاق بازرگانی ایران ذکر شد: همراه خود شبیه به روندی کدام ممکن است الان موجود است، تورم شکسته نشده ممکن است داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر همراه خود سیستم بانکی جهانی کار با هم نداشته باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتوانیم اقتصاد شخصی را به ورودی ببریم، باید منتظر تورم سه برابری باشیم.


مسعود دانشمند کسب اطلاعات در مورد توسعه افزایش قیمت موارد دسترس در بازار ذکر شد: علیرغم پوشش سکوت وزارتخانه مبنی بر تخفیف ها دسترس در بازار، به ایلنا ذکر شد: قیمت ها در جاری {افزایش است} از اجزا کارآمد بر قیمت ها آنها را اصلاح داده است. به همین دلیل نمی توان ذکر شد کدام ممکن است قیمت ها مرتفع است.مثلا با توجه به قیمت سیب زمینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیاز کدام ممکن است ارزش های کشاورز افزایش خواهد یافت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عواملی کدام ممکن است بر ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلوله کردن محصول او تأثیر می گذارد معادل بار را انتخاب کنید و انتخاب کنید … ارزش های فروشگاه تامین کننده محصول، قیمت سیب زمینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیاز نیز افزایش خواهد یافت.. او می تنبل..


یکی اجتناب کرده اند اعضای اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: اینها اجزا کارآمد بر افزایش قیمت است کدام ممکن است به هم مرتبط هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گذشته تاریخی مکتوب ما اجتناب کرده اند زمان امیرکبیر تاکنون هیچ کالایی به اصل مقامات بودجه نشده است. هر بار کدام ممکن است مقامات فشار می آورد، موارد به بازارهای زیرزمینی می سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس شناخته شده به عنوان کالای سیاه در دسترس بودن می شد.


وی در شکسته نشده همراه خود دقیق اینکه تعبیر مقامات اجتناب کرده اند ترتیب بازار ترتیب بازار نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت ها را نمی توان همراه خود هیاهو بیش از حد اصلاح داد، شکسته نشده داد: چون ظاهر شد مقامات باز کردن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است همه عواملی را کدام ممکن است در پرهزینه شدن خوب کالا تاثیر می گذارد، ببیند. اجزا کارآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح آنها. هر دو توسط عواملی کدام ممکن است باید خوب کالا را در دسترس بودن کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بین در دسترس بودن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا تعادل برقرار کنند به همان اندازه بتوان قیمت را بر آن اعمال کرد.


این دانشمند همراه خود تاکید بر اینکه تعادل بین در دسترس بودن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا ممکن است به وفاداری بازار منجر شود، ذکر شد: مقامات همواره مقررات بازار را همراه خود پرچم جدید خطا خواهد گرفت. باید ببینیم دنیا برای مدیریت قیمت‌ها چگونه رفتار می‌تنبل، از قابل دستیابی است کسی بخواهد سکس را همراه خود قیمت بالاتری بفروشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسی قابل دستیابی است بخواهد آن را همراه خود قیمت بالاتری بخرد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همین جا مقامات ممکن است بگوید کدام ممکن است وقتی جنسی را به قیمتی بهتر اجتناب کرده اند قیمت دقیق می فروشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمایز آن باعث درآمد خواهید کرد تبدیل می شود، باید برای آن ارزش کنید.


عضو اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: به همین دلیل باید سازوکاری برای شفافیت در دسترس بودن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا در در دسترس بودن را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلوله کردن کالا تحمیل شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازوکار مالیاتی ممکن است اجتناب کرده اند سوء استفاده هایی کدام ممکن است شناخته شده به عنوان اغراق در کالا صورت خواهد گرفت جلوگیری تنبل. آنها در تمام دنیا همراه خود این مکانیسم ها حرکت می کنند. امروزه همراه خود استفاده اجتناب کرده اند کامپیوتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید صندوق‌های نقدی می‌توان قیمت کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا همه موارد را محور را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالیات گرفت به گونه‌ای کدام ممکن است وقتی فروشندگان جنس پرهزینه‌تر اجتناب کرده اند حد همان قدیمی می‌فروشند، درآمد مازاد اجتناب کرده اند طریق مالیات به خزانه مقامات بازگردانده می‌شود. نفقه نهایی مردمان


را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشمند افزود: منظور اجتناب کرده اند مالیات همین است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {کسی که} غیر مستقیم به صنوبر مالیات نیست باید کالای شخصی را به نحوی کدام ممکن است محله صنفی برای او تصمیم گیری کرده بفروشد. پس نباید جستجو در مکانیزم خوب و دنج را انتخاب کنید و انتخاب کنید خفه کننده باشیم. مقامات باید ابتدا اجزا کارآمد بر قیمت را تجزیه و تحلیل تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریابد کدام ممکن است اجتناب کرده اند مکان ممکن است عواقب این اجزا را کاهش دهد به همان اندازه قیمت ها را تعدیل تنبل، جدا از آن سازوکار مالیات در آن اعمال شود. پس باید شفافیت در فضای کالا برای اخذ مالیات انجام شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلی {در این} زمینه {وجود ندارد}.


یکی اجتناب کرده اند اعضای اتاق بازرگانی ایران کسب اطلاعات در مورد توسعه افزایش تورم در سال جاری ذکر شد: همراه خود شبیه به روندی کدام ممکن است الان موجود است، تورم شکسته نشده دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر همراه خود سیستم بانکی جهانی کار با هم نداشته باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتوانیم اقتصاد شخصی را به ورودی ببریم، باید منتظر بمانیم. برای تورم ۳ رقمی. ما باید سهم شخصی را در اقتصاد جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زنجیره خوب ارزش ساخت داشته باشیم. نپخته فروشی خوب ارزش افزوده تحمیل نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقتی خوب ارزش افزوده {وجود ندارد} یعنی ساخت نداریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقتی ساخت نیست کار نداریم یعنی مقامات درآمد مشروع ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده چرخ دنده نپخته می فروشد نان را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوشت را به مردمان برسانیم.


مسعود دانشمند در نهایت خاطرنشان کرد: به همین دلیل امتحان شده ما باید این باشد کدام ممکن است سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگاه شخصی را در زنجیره ساخت همراه خود خوب ارزش افزوده جهانی به کف دست آوریم کدام ممکن است {در این} صورت مشکلات اصلی مالی ما رفع خواهد بود.


انتهای پیام/