جلسه هایت، رئیس شورای پرای


جلسه هایت، رئیس شورای پرای


به گزارش ایلنا، سید نظام الدین موسوی سخنوی، حیات، رئیس هیئت مدیره حساب کاربری کربری، توییتر خود نوشت: به سوی تصحیح قوه های معرفی یک کرد.


وی با حضور در جلسه هیئت رئیس شورا که درآمدهای رابرسی، خواهان کرد و حاصل رسانه ها خواهان شد، حضور یافت.


انتهای پیام/