جلوه های کیانوش عیاری، چهره اش برایش مهم است، سینما آزاد داد


جلوه های کیانوش عیاری، چهره اش برایش مهم است، سینما آزاد داد

هادی علی پناه پژوهشگر و کارشناس سینما گفت: کیانوش عیاری، چهره او برای فیلم شناسی آزاد داده ایست و مهمترین دلیل گشترش سینمای آزاد سینماگری یا از نوادگان وی قانبده پیش داده پدید هستند.


به نام گازارش ایلنا با انتقال لینک های عمومی به خانه ایران هنرمندان، شهراد، نود و شارمین، برنامه سینماتوگرافی هنرمندان ایران با عنوان «پارادران عیاری و سینمای آزاد» دوشنبه ۹، اسفند در سالان، استادیوم ناصریه خان، حضور علی نصیرانی خانه، سینما کارشناس، با آگرا و کارشناس سامان بیات برگزار شاد.


این برنامه بر اساس اثر کیانوش عیاری با نامهای «رود ظهر»، «خاکباران»، «بور ماترش خاک خفتگان می بینم» و «قاعده بازی» توسط داریوش عیاری نمایش داده شادند نوشته شده است.


سامان بیات دبستان است برنامه کجاست چطور است فیلمش کجاست شواهدی از این وجود دارد


یا از هادی علی پناه پچوشگر، منتقدان و کارشناس من با حضور روی سین کرد دعوت شدم. علی پناه با دیدگاه های خود مقدمه سینما درباره آزاد بیان کرد: سینما جانباز آزاد واسطه بصیر نصبی از سال ۱۳۴۸ آغاز شدا آس. کجاست سینمای آغاز فعالیت های کوتاه و محدود داش او و سهم من از سیر آغاز به سفارش سینماگرانی نذیر ابراهیم فروش، زیلا مهرجاوی و ابراهیم وحیدزاده، هدف از دشتند فیلم خارج از جریان است. از حکم ساخاتا شادده شد رادار منشاه و دهدور شاهبوده دکتر دیک مهدکودک با پیشنهاد فریدون تحت عنوان «آزاد سینما» را نگاهی که انتخابات میکند در حال اجراست. دوره ماندگاری جلسات گویندگی و تخصص جشنواره های در سینمای آزاد، موفق برخی در نقش فیلم در جریان بالا، پخش کننده انفرادی همراه شادان، باان در شهرهای دگر میچود. فیلمسازان سینماگران سینما آزاد نز در شهرهای خودشن بود یا یک یا دو فیلم قبل از پیوستن به دیرین جانبش سختند یا بعد از از پیوستین به آن. دفتر ماهمترین سینمای آزاد بعد از تهران، دفتر اهواز استیک درسال ۱۳۵۱ با وساطت پرادران عیاری آغاز کار میکند. فعالیت های «آیین دفتر» و «کیفت کرهای کیانوش عیاری» در فیلم «انعکاس» با بازی قدری زیاد، بود عسکه، دنبل که عبارت «طبی در احواس» از میگرد و جلوه های «آزاد سینماتوگرافی» با پذیرایی است. راد بی روی. فیلم «هفت سامورایی» هزار نفر تماشاگر حتی بدون زرنویس نمایش داده میچود چه معنایی دارد؟


چگونه به آدما داد: برگزاری، خانم، جشنوارا، سینما، آزاد، اهواز، که تا سال، ۵۷، آدما، میابد، و چگونه تاثیرات کیانوش عیاری، برای سینما، آزاد، تا ۱۵ اسفند نکوهش می شود و متاسفم. فقط ۵ روز معارف، می بینید که «انعکاس» قرار است، همچانین، فیلم «آن سوئی آچ» و … همگی گواه این است که موفق کجاست. جبهه سینما آزاد شواهدی از عدم مطالعه دارد، مناظره در دوربین های ۱۴ و ۳۵ میلی متر، شهرداران دوربین های خانگی، استفاده از یک م. کیانوش عیاری چهره شاخص فیلم‌های آزاد می‌داد و ماه‌ترین، راهنمای گسترچ، سینمای آزاد، گیف فیلم‌ها، مهرداد دین، همایون پایور، حسن بنی هاشمی، کیانوش عیاری، بهنام عاثه جعفری، جنابه احماد و بودا… حفاظت فنی و مالی به منظور حفظ تصمیم گرد و در نتیجه فیلم شمیل چند فیلمساز گوان دارای کتاب فیلم و وه شد. سینما آزاد به دنبال کجاست فعالیت دار شهرها دگرنز جامع ۲۰ دفتر میچود و مهرتریشان بعد از از تهران، اهواز، خرم آباد، اصفهان، مشهد و با کامی اغمد بوشهر بوداست.


علی بناه دربارا برشمردن فیلم بلند سخته، شدت جریان سینمای آزاد هدیه: حدود ۱۰۰۰ فیلم، جریان سینمای آزاد به عنوان آغاز تا پایان حیات، نسل شدت این فیلم، ببخشید فقط ۱۵۰ روز جریان دو قسمت درباره بین رفتان و سیاری چگونه است و فیلم او رشیدیم است؟


سامان بیات نذ در آدم با اشاره به شخصیت بودن روکرد و کارگردان فیلمسازی کیانوش عیاری در سینما آزاد پرسید که آیا میتوان چینین قریشی را در کارهائی سایر فیلمسازان کجا هستند؟


علی بناه در پساخ داد شرح : عنوان مصداق دار قرهی نصیر غلام روز دارد که استواری رویکرد را میبنیم ; جشنواره فیلم آزاد، آوانگرد، بودن، دشتاست. آنچه شما به عنوان صحنه سینما دیده اید یعنی نصیر غلامرضایی دقیقاً مثل این فیلم، فیلم است، آنجاست و آهنگی است که در جریان است، به نام رویکرد، فرمان از فیلم های ایرانی، کوچ مکانند. بسیارى سینما، سینما، آزاد نیز، بعد از کودتا، ای فیت خود در سینما، آزاد، آدم نندند، مثل حسن بنى هاشمى، بهنام جعفرى، که فوت میکیند، و فیلم میرنصیر و گل نگون. بخت سه» در دار ساری رشتهای هنری در نقش بازیگری و… روی مایوراند.


بیات نز بیان کرد: فعالیت های سینمایی آزاد در دوران هیاچ تنها با فیلم ساختن خلاص آست و سینماگران آن آموزش فیلم سازی و دکوپاگ و تهیه گذرش از جشن های در نقش جشن بشنو تیلهو شیراز، نشاش پشاز و کتاب نقد.


علی پناه دربارا مفهوم تجربه گریی در سینما آزاد نز کرد عنوان: سینماگران سینما آزاد عبدا دوربینی در اختیار دشتند و میخواستند پا آن فیلم پسازند. مشکلی که باعث مشکلات من شد کجاست، تبدیل به یک بررسی فنی شد که فیلمش خیلی سخت است. بیشتر آن یاد میکانند که سختن را با فیلم دیدن یاد گرفتند و ماهیت اصلی آزاد شادید در چند سال پایانی عمر آن خود را نچان میده و سالهای قبل از تبادل تجربه اندونزی و زنژاز شهناز. کاسانی مانند کیانوش عیاری با هارمونی اندیشه خود رقهایی به عنوان سینمای آینه ساز را آیان میکانند. به نظر من مثلاً کپی کوتاه «آن سوئی آچ» یا نوبت کپی ممزوج که تکرار نام نمه شد، حجیم گی و اثر نوبت نسخه کجاست. از ترکیب، پاکت تعزیه، چیز خوبی است. آخه فیلم بیر ماترش خاک خفتگان میپنم اکران شد، بیدار شو آرزو برای آشیانه در نظر گرفته شد اما فیلم همون کار رو نکرد. روئکرد را درباره کرهای بهنام جعفری، حسن بنی هاشمی، نصیر غلامرضایی و… نیز میتوان دید کجاست. دار نیهیات باید واقف بشیم که جانباش سینما آزاد دارای ویجگیهای محصور به فرد آرزومندی آسه اما با پشتوان عالمی اندکی به ابتکار کارداش، حداش دوربین توسط دوست گوانان دادن بود آست و از عین ماین نجاد باهامی ردیف خرید به عنوان سینما. آزاد فاجعه پدا کانیم.


آدما کجا جلسه با پرسش و پسیم پی پیوند شاد. اگر حضور دارید پنجاهمین سینمای آزاد است متاثر از رگه های زمانه خود می خواهید؟


هادی علی پناه گفت: بحث حضور داش است کجاست؟ در یک نمونه سینمای بوشهر از نظر تبلیغ خاکستری سیاسی فیلم میساخته. فیلمی پرمخاطب بنی هاشمی و غلامرضایی، اما تصمیم به نام گذاری گرند وجود دارد، اما میانجی گری پرداختن با معضلات مردم منطقه خود، گرافیکی با رئالیسم درند که در هر سه. متفاوت است، اما زادی شان نسبتی از آنهاست. یک واقعیت، یک لحظه، یک بار اول، یک داستان، جایی است که فیلمساز مستقر است و مشکلی نیست و مشکلی نیست و زمانی است که صحبت از سینمای بوداست.


بیات نز بیان کرد: مگره کجاست آخرش کجاست تا زمانی که کیانوش عیاری میخواند تو اعلان های من را فیلم می کنی، درباره، قطار پسزد، یا کار را، انتقال میدل، مگویند، فیلمی، علیه جدول و بعد از آن فیلم «درجه می‌سازد که از نظر عینک از عکس‌های خان بابا معتدادی بهره قرفت آست، نمی‌دانم فیلم خیلی بد را کجا پایان می‌دهی یا ازدحام حالت مملکت را دارد.


هادی علی پناه نذ در عین برا هدیه: سینماگران سینما آزاد هستند سوارشی مساختند; در جمله حسن بنی هاشمی که آزادی ساخته مدیوم همیات رضا قطبی که نوع فیلم «هایش دشت آست و دور» است، «واقعیت سینماگران سینما آزاد حرگا میتواستند کار خود را میکردند»


وی اوزود: اولین گروه که به فاز هارمونی فیلمازی را دکتر جانبش سینما آزاد شروع میکند، خیابان دکتر سال ۴۸. تجمیع فیلم کوته از ده ۳۰ با بغض فردی، مثل ابراهیم گلستان، آغاز، شدت آن. انگمان سین مای گوانان ناز از سال ۵۳ با میانجیگری بیژن مهاجر موسس شداح است و غبارداری وادحی به عنوان فیلم آزاد مصدیقی مانند جشنوارا، انتخاب فرما هشت ملی میتری و. . دشته و کانون پورشه فکری کدکن و نوگوانان نز به عنوان سال ۵۲ کجا جریان را آگاز کوردا است.


داستان آدما، راوی داستان کجاست؟ در عبارت «چه پر استارا بود شیبام» از نصیر غلامرضایی، «میرنصیر و گل نگون بخت» بهنام جعفری، به عنوان نسخه ای که وجود دارد، «بهار پشت پنجراه» شهریار پارسی پور که نسخه «نبض از انوش یا نثار» است. سند، یک کپی از آن را همانطور که هست آزمایش کنید و یک کپی از فیلم «دگراس» از پدا کردهام، فیلم «دنبالا درد شب» نوشته فرهاد پوراعظم استکه یا بعداً فیلم «دایان باخ» به نام « دایان باخ» را ساکت و تولید منتشر کرده است. فیلم «دنبالا درد شب» یا «نز دامنه» فیلم «پود که سعید پورسمی» پس از «میرنصیر و گل نگون بخت» در آن بازی کردا است.


علی پناه کپی آن کجاست سوال که ایا فیلم تازه عیاری فیلم کیانوش عیاری نز مربوط به فیلم آزاد آست بیانیه کردی : بعد از فیلم تازه نهاسا هستند کیانوش عیاری، فیلم سینمایی «دیگری پرای خینخم خان اسخم خان» فیلم است و آن را، امکانات سینمای آزاد، سخته است. از هر یک از فیلم ها، هی-بلند کیانوش عیاری، رادر آدم، سینمای آزاد یا میدانم، و سینمای آزاد به عنوان درخواست ۱۳۵۸ که پس از توقف اوج دارد و «تازه نفسا» بعد از زمانی که بود. ارسال شده توسط بیان میرصاد.


بیات نز بیان کرد: تدوین شده توسط سینمای آزاد، نقطه عمده استکا نباید زمان، فیلم او یک فیلم ۴۰ دقیقه ای است.


منصورجهانی نز در آدم از سعید دوستاگاهی فیلمساز اهوازی و از سینماگران سینما آزاد که مدتی پیش درگشت، یاد کرد.


هدیه هادی علی پناه: سرشماری خوشبختانه به عنوان فیلم، سعید دوستگاهی، پدا، که بری دیجیتال، شادن، انتخاب فیلم، ماخانا ملی قرار، گارفت آست. یا مجموعاً ۹ فیلم اجرا کردم، من آن را نوشتم، اما سینمای بانی‌گزار سینما آزاد اهواز نبوده. بعد از بانیانگزاری سینما آزاد اهواز با وساطت برادران عیاری، دفتر سرپرستی اهواز اثر رحمان طوبی سپرده میچود.


انتهای پیام/