حدکیل


حدکیل

حدکال دستمزد ۵۷.۴.


به نام گذرش خبرنگار ایلنا، جلسه طولی شورای عالی کار نماز انتصاب دستمزد سال انده در ساعت هجدهم روز سبت امروز (۱۹ اسفند) تدوم دشت. وزیر کار (عبدالملکی) دار آنتایی کجا با صداوسیما بزرگ شدی؟


نوشته گفته وی، دانشگاه قدرت کارگری، دار سال اینده ۹ درساد افزایش میابد.


انتهای پیام/