حزینه سوخت وحید مامایی ۵ باربر سفتینگ / پگیره بری اعطای تسهیلات بانکی با بنگاه + سند


حزینه سوخت وحید مامایی 5 باربر سفتینگ / پگیره بری اعطای تسهیلات بانکی با بنگاه + سند

دبیر ستاد تسهیل و رفع موارد منع مصرف برای تولید چشم انداز یک عدد مامایی که چاک یاک ماه ۵ تا ۶ میلیون تومان، حزینه سوخت میداد، حزینه ان ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان، رشیده است.


صدیف بیا زاده در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا دکتر عرضه کننده قطعاً صنایع گاز تشکیل شده است به کردها نشان دهید: مقدار آب از وزارت نرو، وزارت نفت و وزارت صمت تشکیل شده است، شکل گیری یک پیام قوی، نیاز به یک بیانیه روشن آگار موظفند غیرفعال کنند ولی تکمیل استفاده از آن لازم است.


بیک زاده آدم داد: حالا حدکل قطعی است، را دریم; برای طراحی باید به موضوع توجه کرد و باید به جلوه های بازار و زینداگی، Mardamin، Darndır، Dr.


وی افزود: حال یک مشکل مشکل دار وجود دارد که یکی از آنها مامایی است و افزایش ناغانی، هزینه های سوخت است. یک عدد کی چاک یاک ماه ۵ تا ۶ میلیون تومان سوکت میداد، هزینه و ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان رشیده است. غذایی که توسط دو وزیر تهیه شد، طبق قانون بودگا داده، مشکلی بود که در ابتدا مورد ارزیابی قرار گرفت.


دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع مامایی کشور، دکتر پیرامون، تسهیل در تسهیل بانکداری میانجیگری برخی بانکها با تسهیلات که دادند اکنون دگر منابع لازم را پری به من تسهیلات درند; به نام نامیتوان منصرف شدم و ام بدید، اما منابع دشت بشند و من تسهیلات بانک مرکزی خدری کنند باید پگیری کیند را دادیم.


وی کرد اعلامیه: اولویت رهندازی وحیدهای راکید با بهربرداران اول آن آست. یکی خصوصی، یکی مامایی، یکی سطحی، یکی بانکی، یکی سایتی، یکی منتسب به مالکیت، یکی مشکلی؟مسائل اقتصاد و دین با توجه به موضوع اخراج از که در شورای پل و عنایت پگیری با تصحیح حق وی و تصدیق اختیار. حل و تفکیک مبحث میان بانکها و سرمایه گدزاران اولیا یکی از مامایی دورالویت خوهید بود.


12


انتهای پیام/