حسینی: صحنه ریختن ۱۰۰ نسبت مناسب بود/ بازیکنانم قدر مکان ها را ندانستند


حسینی: صحنه اخراج 100 درصد درست بود/ بازیکنانم قدر موقعیت ها را ندانستند

سرمربی بیکان دانستن درباره جذب می کند تیمش مقابل استقلال صحبت کرد.


به گزارش خبرگزاری ایلنا، مجتبی حسینی در نشست خبری پس اجتناب کرده اند تفریحی همراه خود استقلال ذکر شد: چون آن است دیدم تفریحی همراه خود کیفیتی برگزار شد. مقابل یکی اجتناب کرده اند کنار هم قرار دادن ترین خدمه های ایران قرار گرفتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود جو خوشایند ورزشگاه، مسابقه پر اجتناب کرده اند شادی ها بود. در نیمه اول کدام ممکن است ۱۱ شرکت کننده بودیم تعدادی از مکان خوشایند داشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمترین مکان را داشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند ریختن فشار زیادی نیاوردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند پایین تفریحی کردیم. در نیمه دوم مکان های زیادی تحمیل کردیم کدام ممکن است متاسفانه اجتناب کرده اند آنها استفاده نکردیم. در چنین مواقعی خدمه های غول پیکر می توانند ضربه بزنند. گیمرها ما باید قدر جایگزین ها را بدانند. جا دارد به کودک ها تخلیه نباشید بگوییم چون مقابل یکی اجتناب کرده اند بهتر از خدمه های ایران فوتبال خوبی تفریحی کردند.او دانستن درباره این اعتراض ذکر شد: در نظر گرفته شده می کنم در نیمه اول خواستن داشتم. اگر ویدیوی تفریحی را دیدید، صحنه هایی کدام ممکن است خطا نکردند، خطا بودند. من می خواهم تا حد زیادی اعتراض نکردم چون می ترسیدم ریختن شود. داور جوان بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوارم تخصص خوبی کسب کنند.


حسینی دانستن درباره حضور تماشاگران ذکر شد: تماشاگران ذائقه فوتبال هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند ۲ سه سال به تفریحی شور خاصی دادند. اگر چیزی {به سمت} ما پرتاب کنند اشکالی ندارد. نمرات آنها خیلی خوشایند نبود.


وی افزود: “وقتی خدمه جوانی دارید خدمه ممکن است پیشرفت می تدریجی، با این حال مشکلی کدام ممکن است ما داشتیم فصل خوشایند بود. یکی ۲ شرکت کننده خوشایند را اجتناب کرده اند کف دست دادیم. هیچ راهی برای سوئیچ آنها وجود نداشت. این ضربه بزرگی بود کدام ممکن است ما وارد کردیم. شرکت کننده خوبی برای خدمه حریف است. این روی تمرینات من می خواهم هم تاثیر می گذارد.”


وی دانستن درباره ریختن شرکت کننده استقلال ذکر شد: انتخاب صد در صد مناسب بود چون استقلالی ها در ورزشگاه آزادی به گونه ای پرس می کنند کدام ممکن است قابل تفریحی نیست با این حال روزی کدام ممکن است آنها ۱۱ شرکت کننده داشتند ما مشخص تفریحی کردیم. باید فیلم تفریحی را ببینیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید صحنه را ببینیم با این حال شرکت کننده ما اجتناب کرده اند استقلال پیشی گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطا کرد. باید ببینیم کاور داره هر دو ۹.


انتهای پیام/