حضور مردمی، دکتر رافا نهنگریهای، اجتماعی موثر


حضور مردمی، دکتر رافا نهنگریهای، اجتماعی موثر

رئیس تاکید بر مخاطبان کرد: استانهای مرزی با هماهنگی و بازدید از امور خارج با خورهای همسایه مرتبط با تصمیم و ناگزیر پازارچای مرزی راا به عنوان منبع فعال هستند.


بهجازارچ ایلنا، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در آدم صفر به استان گلستان در ددار نخبگان، آلما، خانوادا شهدا، ایثارگران و قشراهی مردم گلستان با طبریک روح ماه شعبان، به به مخر، سرداران، شهراد شاه. -شارادان، آچارادان : آزمونهای که مردم گلستان در حافظ و ارزشاهی انقلاب غازرانده، با مجاهدین مجاهد رزمنگان و شهدای شیعه و سنی و حضور اقوام مختلف و همچنین حضور اقوام مختلف و نیز حضور از افراد مختلف


راه، ماهیت بهشتی و زمین، خیز گلستان را نعمت خدادی، وصف کرد و ظاهر داش: عمران و آباد کردستان زمین و بهگیری از زفیثای خدادی، از مامورثای انبیا (علیه السلام) زین و باد زمین و زم طلاباز آبادانی است.

رئیس جمهور آستان گلستان راز قطبهای کاشاورزی در کاشور تشریح و تاکید بر ضرورت و اثربخشی روستا اقتصاد اعلامیه کرد: شامل کشت، ایجاد تسهیلات و جاذبه اقتصادی، انگیزه موثر برای اقتصاد رستا میچود.

اصل، با تاکید بر لزوم راه اندازی موثر اقتصاد، دریا در گلستان، ان را زمین ساز، اشتغال و تولید، در استان دانستن.

به بازارد امروز بندرترکمن و جزیره آشوراده اشاره می کنیم، در برجسته کردن حسرتی که معلول است، ماندن نعمت های خدادی، جایی که مناطق دیوان سالاری و مسائل اداری خاطرشان کرد: امروز، یککی، صنایع مهم، دور، شاناتیرغین. ، ışırığan میتواند موث عشقالزایی و کاهش بیخاری چود.

رئیس جمهور با مرجع دالان بن ملی شمال – جنوب ابراز دشت: منطقه اینچه برون زیویثای زیادی درد و زیرفیثای آزاد منطقه اینچه پرون بیاد با سرعت موثر چاد.

ارجاع اصلی با گسترش پیوندها با کوشورهای همسایه در ماههای آخر، بیانیه کردی: بسیاری از کوشورهای همسایه خواستار پیوندهای پسوند با ایران هستند و بری نامونا، دسته بندی گاز در زم زم راد زم راماز ام رحیم آگ آگ.

کجاست دیپلماسی هیمسایگی را مرکز این سیاست خارجی دولت دانست و یادور شاد: استانهای مرزی با هماهنگی و بازدید از امور خارج با خورهای همسایه به تصمیمی مرتبط است و ناگزیر پازارچا مرزی راا فعال و خویشاوند هستند.

رئیس جامهور با ایشاره به ارزش کار گروههای جهادی در کشور در پرچمهای همت دولت از عنان، عنوان کردی: با ساز و کار شورایی علی جهاد و بسیج سازندگی، میتوان از کومک گوانان بهره گیرداغانها و راگوات.

فرهنگ اصلی، مردم، آستان، گلستان، را، مبتنی، بر دین، دینداری، دانستن، و هدیه: حضور مردم، دکتر رافع نهنگری، تأثیر اجتماعی، زیرا برخی نهنگریها، مردم کهش می آباد، مشارکت.

راه، برو کشور را پگیری و اصلاحات، استانی، کردی رسانه و تایید حکم، راه گریز، جایی که راه اصلاح را شامل می شود، گذر زمان می جوییم، تجلی یک خط تیره: ارتباط واقع بینانه با مردم، با سیاری از نای انا، مشکلات ننه و حلال مشکلات بید با مردم دیر لینک بشند.

سرپرست حضار، کارگردانان دولت در آستانه، خواست، در کنار انجمن، وایف سازمانی و برنامه ناصره با حضور و تماشاگران میدانی، دکتر کنار، مردم بشند و مشکلات ربا، حل عنان کنند.

اصلی آدم داد: دو کارگردان، دستگاه های آگری بدانند که بید نظام، رایات تقوی، مردمداری، فصدستیزی، عدالت تخوایی، قریش به حق و انجمن کار در جایگاه مردم، محور جهت گیری که مسائل کاشور نیستم را دارد. و اسلام آباد


انتهای پیام/