حفاظت به عنوان یک راه حل سیاسی برای اوکراین و نوآوری سیاسی از نظر توقف یونگ


حفاظت به عنوان یک راه حل سیاسی برای اوکراین و نوآوری سیاسی از نظر توقف یونگ

تاکید وزیر امور خارجه بر کرد: راه حل سیاسی، اوکراین و نوآوری سیاسی، به نظرم حرکت جهادی و تمرکز و راه حل سیاسی، راه حل سیاسی، میکنم و آماده حر گونه را به عنوان یک سیاستمدار دیدم.


به گزارش ایلنا، حسین امیرعبداللهیان، امروز دوشنبه، گفتگوی تلفنی با مولود چاووش اوغلو و وزیر امور خارجه ترکیه، دربار و دیگران، تحولات پیوندهای دو طرف، موضوعات منبع، روابط منطقه و بین آخوندها و اوکی، و دو تبادل نظر.


یک تماس تلفنی برای اطلاع رسانی به مخاطبان ایران و ترکیه، سلام روزایی، با گزارش سفر، رجب طیب اردوغان، رئیس عموم مردم ترکیه، انجام شد که در آن ایران توانسته بود گسترش یابد و کلمه «پش اس پش» را منتشر کند. ” پیوندهای دو کشور، نشان کارند.


امیر عبداللهیان دار آیین گفتگوی تلفن نمایش دشت: پیوندهای دوجانبه در مسر پیشیرافت و گسترش آن قردار درد و هفتا اینده هیاتای از دو کشور در راستاتای پیگری با گسترش hmeh janbaheh safran و پیوندها به آن.


و در درون ارضوی برگزاری موفقی، یک مجتمع دیپلماتیک در آنتالیا راه اندازی کردید و وزرای خارجه را در آنتالیا، ترکیه، روسیه و اوکراین منصوب کردید.


دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران آدم داد: راه حل سیاسی اوکراین و نوآوری سیاسی چیست؟


مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه نیز در عین گیفتگوی با تایید حضور گامهای موثر و ملموس د.


وزیر امور خارجه ترکیه با تشریح سایت خورش، مخالفت با امر نهی بر وی، به عنوان تاییدیه پاسخ: ممنوعیت، آشیانه راهحل هچ مشعلی.


مولود چاووش اوغلو نز با ابراز نجرانی عص پچیهیدتر شیدن بهران اوکراین و احتمال فاجعه انسانی و افزایش موگ مهاجران و پناهندگان، هدفی به دلیل استقرار طرف آن و وزارتخانه های امور خارجه در روسیه، ترکیه و تصمیم صلح اوکراین. و پایداری در منطقه را، بسیار، هزهمیت خاوند واقع شده است.


وزیر امور خارجه ترکیه Der Ein Gaftogo Bar Deger امیر عبداللهیان برای صفر است که در آن کشور داوود کرد.


انتهای پیام/